Przedmioty do wyboru | Wydział Chemii

Przedmioty do wyboru

 

STUDIA II STOPNIA (2-letnie magisterskie studia uzupełniające)

CHEMIA (wszystkie specjalności) - przedmioty fakultatywne

Zapisy na przedmioty fakultatywne z I roku dla 2 semestru odbywają się po rozpoczęciu roku akademickiego, na początku listopada.

Zapisy na przedmioty fakultatywne z II roku dla 3 semestru odbywają się w drugiej połowie kwietnia roku poprzedzającego.

Studenci wybierają do realizacji na I i II roku studiów, tj. w semestrze 2 oraz 3, następujące liczby punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnych:

 

I ROK - SEMESTR 2

Specjalność*

ECTS

Analityka i diagnostyka chemiczna

8

Chemia biomedyczna

0

Chemia i technologia środowiska

0

Chemia obliczeniowa

2

 

II ROK - SEMESTR 3

Specjalność*

ECTS

Analityka i diagnostyka chemiczna

10

Chemia biomedyczna

2

Chemia i technologia środowiska

2

Chemia obliczeniowa

3

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę

 

I ROK - SEMESTR 2

Przedmioty do wyboru

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

ECTS

UWAGI*

Biopaliwa

15

 

15

30

3

 

Chemia kwasów nukleinowych

30

 

 

30

2

 

Chemia strukturalna kompleksów jonów metali bloku d

 

 

30

30

2

 

Cukry proste - struktura i stereochemia

30

 

 

30

2

KChO

Genetyka molekularna

30

 

 

30

2

KBM

Mechanizmy reakcji w chemii organicznej

 

30

 

30

2

 

Metody analizy fizykochemicznej związków kompleksowych

30

 

 

30

2

KChOiN

Modelowanie molekularne 

 

 

30

30

2

 

Nanomateriały – właściwości, otrzymywania i zastosowanie

30

 

 

30

2

KTŚ

Programowanie I

 

 

30

30

2

 

Rozpoznanie molekularne  

30

 

 

30

2

KChA

Spektrometria mas – podstawy interpretacji widm

 

30

 

30

2

 

Synteza peptydów

30

 

 

30

2

KChBiom

Właściwości fizykochemiczne aminokwasów i ich pochodnych

30

 

 

30

2

KBioch

Współczesne metody spektrometrii mas

30

15

 

45

3

KAS

Wybrane zagadnienia z chemii fizycznej

30

 

 

30

2

KChF

Zastosowanie chromatografii cieczowej w chemii i ochronie środowiska

15

 

30

45

4

 

*Adnotacja w tej kolumnie oznacza, że dany wykład jest wykładem specjalizacyjnym i tym samym obowiązkowym dla studentów

wykonujących pracę magisterską w wybranej Katedrze/Zakładzie/Pracowni a dla innych studentów jest wykładem fakultatywnym.

II ROK - SEMESTR 3

Przedmioty do wyboru

 

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

ECTS

UWAGI*

Chemia bionieorganiczna

15

 

 

15

2

 

Chemia kwantowa anionów molekularnych

30

 

 

30

2

KChT

Chemiczna i radiochemiczna analiza śladów 

30

 

 

30

2

 

Chemiczna synteza peptydów

30

 

 

30

2

KBioch

Fizykochemia związków kompleksowych  

30

 

 

30

2

KChOiN

Immunologia

30

 

 

30

2

KBM

Kinetyka i termodynamika związków koordynacyjnych

 

 

30

30

3

 

Mechanizmy oddziaływania białek z kwasami nukleinowymi

30

 

 

30

2

 

Mechanizmy reakcji w chemii organicznej

 

30

 

30

2

 

Metody badań w chemii supramolekularnej

30

 

 

30

2

KChA

Metody numeryczne z algorytmami analizy danych

 

 

30

30

2

 

Metody syntezy oraz właściwości biochemiczne protein i glikoprotein

30

 

 

30

2

KChO

Niektóre choroby zakaźne

30

 

 

30

2

 

Pobieranie i przygotowywanie próbek do analiz

30

 

 

30

2

KAŚ

Preparatyka związków nieorganicznych

 

 

60

60

5

 

Programowanie II

 

 

30

30

2

 

Programowanie równoległe

30

 

30

60

5

 

Proteomika - metody badania proteomu

30

 

 

30

2

 

Radioaktywne skażenie środowiska

30

 

 

30

2

 

Stereochemia związków organicznych

30

 

 

30

2

 

Wprowadzenie do fotochemii

30

 

 

30

2

KChF

Współczesne techniki stosowane w diagnostyce chemicznej i biotechnologii

30

 

 

30

2

 

Współczesne wyzwania w metodach QSAR

15

 

30

45

4

 

Wybrane zagadnienia z chemii peptydów cz.I

30

 

 

30

2

KChBiom

Zielone technologie

30

 

 

30

2

KIŚ

*Adnotacja w tej kolumnie oznacza, że dany wykład jest wykładem specjalizacyjnym i tym samym obowiązkowym dla studentów

wykonujących pracę magisterską w wybranej Katedrze/Zakładzie/Pracowni a dla innych studentów jest wykładem fakultatywnym.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Lach
Treść wprowadzona przez: Sławomir Lach
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 13 listopada 2014 roku, 16:54