Przedmioty dyplomowe | Wydział Chemii

Przedmioty dyplomowe - kierunek CHEMIA, studia I stopnia

Studenci II roku wybierają w semestrze 4 (w kwietniu) Katedrę/Zakład/Pracownię, w której będą realizowali blok przedmiotów dyplomowych (wykład dyplomowy, seminarium dyplomowe i pracownia dyplomowa). W ramach pracowni dyplomowej i seminarium dyplomowego studenci przygotowują projekt dyplomowy. Po zrealizowaniu projektu, prezentują uzyskane rezultaty na forum grupy oraz składają pracę licencjacką, która ma formę krótkiego sprawozdania z realizacji projektu i jest oceniana przez opiekuna pracy oraz recenzenta. Studia I stopnia kończą się egzaminem dyplomowym. Po przyjęciu projektu dyplomowego oraz uzyskaniu pozytywnych ocen z wszystkich obowiązujących studenta przedmiotów, student przystępuje do egzaminu dyplomowego, obejmującego również treści wykładu dyplomowego. Informacje o blokach przedmiotów dyplomowych znajdują się wyłącznie na stronach poszczególnych Katedr/Zakładów/Pracowni. Liczebność grup określi prodziekan ds. studenckich, najpóźniej do 31 marca danego roku akademickiego.

Lista Katedr/Zakładów/Pracowni oferujących blok przedmiotów dyplomowych

KATEDRA/ZAKŁAD/PRACOWNIA

KIEROWNIK(CY)

SYMBOL JEDNOSTKI

Katedra Analizy Środowiska

prof. dr hab. Piotr Stepnowski

KAŚ

Katedra Biochemii

prof. dr hab. Krzysztof Rolka

KB

Katedra Biotechnologii Molekularnej

prof. dr hab. Piotr Skowron

KBM

Katedra Chemii Analitycznej

prof. dr hab. Tadeusz Ossowski

KChA

Katedra Chemii Biomedycznej

dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, prof. nadzw. UG

KChB

Katedra Chemii Fizycznej

prof. dr hab. Jerzy Błażejowski

KChF

Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej

prof. dr hab. Lech Chmurzyński

KChOiN

Katedra Chemii Organicznej

dr hab. Adam Prahl, prof. nadzw. UG

KChO

Katedra Chemii i Radiochemii Środowiska

prof. dr hab. Bogdan Skwarzec

KChRŚ

Katedra Chemii Teoretycznej

prof. dr hab. Jerzy Ciarkowski

KChT

Katedra Technologii Środowiska

prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska

KTŚ

Zakład Dydaktyki i Popularyzacji Nauki

prof. dr hab. inż. Marek Kwiatkowski

ZDiPN

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Lach
Treść wprowadzona przez: Sławomir Lach
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 15 września 2014 roku, 10:20