Przedmioty dyplomowe | Wydział Chemii

Przedmioty dyplomowe - kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA, studia I stopnia

Studenci II roku wybierają w semestrze 4 (w kwietniu) Katedrę/Zakład/Pracownię, w której będą realizowali blok przedmiotów dyplomowych. Miejscem realizacji bloku przedmiotów dyplomowych będzie Wydział Biologii, Wydział Chemii lub Wydział Oceanografii i Geografii, w zależności od przynależności wybranej Katedry/Zakładu/Pracowni do struktur tych wydziałów. W razie niskiej liczebności grup dopuszcza się łączenie ze sobą poszczególnych bloków przedmiotów dyplomowych.

 

Lista Katedr/Zakładów/Pracowni oferujących blok przedmiotów dyplomowych

KATEDRA/ZAKŁAD/PRACOWNIA KIEROWNIK(CY) SYMBOL JEDNOSTKI*
Wydział Biologii
Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców prof. dr hab. Lech Stempniewicz KEiZK
Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody prof. dr hab. Dariusz Szlachetko KTRiOP
Katedra Zoologii Bezkgręgowców prof. dr hab. Ryszard Szadziewski KZB
Wydział Chemii
Zakład Analizy Środowiska prof. dr hab. Piotr Stepnowski KAŚ
Zakład Analityki i Radiochemii Środowiska prof. dr hab. Bogdan Skwarzec KAiRŚ
Zakład Chemii Środowiska i Ekotoksykologii prof. dr hab. Jerzy Falandysz ZChŚiE
Zakład Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Adriana Zaleska, prof. UG ZIŚ
Pracownia Chemometrii Środowiska dr hab. Tomasz Puzyn, prof. UG ZIŚ
Wydział Oceanografii i Geografii
Zakład Chemii Morza i Ochrony Środowiska prof. dr hab. Jerzy Bolałek ZChMiOŚ
Zakład Oceanografii Fizycznej prof. dr hab. Adam Krężel ZOF
Zakład Funkcjonowania Ekosystemów Morskich prof. dr hab. Maciej Wołowicz ZFEM

*Symbol jednostki wpisywany przez studenta w Indywidualnej Karcie Przedmiotów Fakultatywnych.

Informacje o blokach przedmiotów dyplomowych znajdują się wyłącznie na stronach poszczególnych Katedr/Zakładów/Pracowni. Liczebność grup określi prodziekan ds. studiów, najpóźniej do 31 marca danego roku akademickiego.

Blok przedmiotów dyplomowych składa się z dwóch przedmiotów:

  • pracownia dyplomowa
  • seminarium dyplomowe

W trakcie pracowni dyplomowej studenci wykonują projekt dyplomowy. Charakter projektu dyplomowego zależy od Katedry/Zakładu/Pracowni, w której jest realizowany. Najczęściej jest to zadanie do samodzielnego wykonania przez studenta (ów), łączące w sobie elementy studiów literaturowych oraz pracy badawczej. Celem seminarium dyplomowego jest merytoryczne przygotowanie studentów do projektu dyplomowego oraz wspieranie i monitorowanie jego realizacji. Po przyjęciu projektu dyplomowego oraz uzyskaniu pozytywnych ocen z wszystkich obowiązujących studenta przedmiotów, student przystępuje do egzaminu dyplomowego.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Lach
Treść wprowadzona przez: Sławomir Lach
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 27 lutego 2014 roku, 21:36