Przedmioty dyplomowe | Wydział Chemii

Przedmioty dyplomowe - kierunek CHEMIA, studia I stopnia

Studenci II roku wybierają w semestrze 4 (w kwietniu) Katedrę/Zakład/Pracownię, w której będą realizowali blok przedmiotów dyplomowych. Informacje o blokach przedmiotów dyplomowych znajdują się wyłącznie na stronach poszczególnch Katedr/Zakładów/Pracowni. Liczebność grup określi prodziekan ds. studenckich i kształcenia, najpoźniej do 31 marca danego roku akademickiego.

Lista Katedr/Zakładów/Pracowni oferujących blok przedmiotów dyplomowych

KATEDRA/ZAKŁAD/PRACOWNIA KIEROWNIK(CY) SYMBOL JEDNOSTKI*
Katedra Analizy Środowiska prof. dr hab. Piotr Stepnowski KAŚ
Katedra Chemii Bioorganicznej Zakład Chemii Związków Biologicznie Czynnych prof. dr hab. Krzysztof Rolka
prof. dr hab. Piotr Rekowski
KChB
Katedra Chemii Fizycznej i Zakład Teoretycznej Chemii Fizycznej prof. dr hab. Jerzy Błażejowski
prof. dr hab. Janusz Rak
KChF
Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej Katedra Chemii Analitycznej prof. dr hab. Lech Chmurzyński
prof. dr hab. Tadeusz Ossowski
KChOiN/KChA
Katedra Chemii Medycznej dr hab. Franciszek Kasprzykowski, prof. nadzw. UG KChM
Katedra Chemii Teoretycznej i Zakład Chemii Kwantowej prof. dr hab. Jerzy Ciarkowski
prof. dr hab. Piotr Skurski
KChT
Katedra Chemii Organicznej Zakład Chemii Cukrów prof. dr hab. Bernard Lammek
dr hab. Janusz Madaj, prof. nadzw. UG
KChO
Zakład Technologii i Nanotechnologii Chemicznej prof. dr hab. Andrzej Kłonkowski ZTiNCh
Pracownia Biotechnologii Molekularnej Środowiska dr Piotr Skowron PBMŚ
Pracownia Chemometrii Środowiska dr Tomasz Puzyn PBMŚ

*Symbol jednostki wpisywany przez studenta w Indywidualnej Karcie Przedmiotów Fakultatywnych.

 

Blok przedmiotów dyplomowych składa się z trzech przedmiotów:

  • wykład dyplomowy
  • pracownia dyplomowa
  • seminarium dyplomowe

Wykład dyplomowy jest dla studentów realizujących blok przedmiotów dyplomowych w danej Katedrze/Zakładzie/Pracowni przedmiotem obowiązkowym, natomiast dla pozostałych studentów przedmiotem do wyboru (fakultatywnym). W trakcie pracowni dyplomowej studenci wykonują projekt dyplomowy. Charakter projektu dyplomowego zależy od Katedry/Zakładu/Pracowni, w której jest realizowany. Najczęściej jest to zadanie do samodzielnego wykonania przez studenta (ów), łączące w sobie elementy studiów literaturowych oraz pracy badawczej. Celem seminarium dyplomowego jest merytoryczne przygotowanie studentów do projektu dyplomowego oraz wspieranie i monitorowanie jego realizacji. W trakcie realizacji projektu student przygotowuje pracę dyplomową, która ma formę pisemnego sprawozdania z przebiegu pracy nad projektem. Projekt dyplomowy kończy się jego publiczną prezentacją i dyskusją w grupie studentów realizujących projekty w Katedrze/Zakładzie/Pracowni.

Po przyjęciu projektu dyplomowego oraz uzyskaniu pozytywnych ocen z wszystkich obowiązujących studenta przedmiotów, student przystępuje do egzaminu dyplomowego, obejmującego również treści wykładu dyplomowego.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Lach
Treść wprowadzona przez: Sławomir Lach
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 28 lutego 2014 roku, 17:36