Przedmioty do wyboru | Wydział Chemii

Chemia, studia I stopnia - przedmioty fakultatywne

STUDIA I STOPNIA (3-letnie licencjackie)

CHEMIA (wszystkie specjalności) - przedmioty fakultatywne

Zapisy na przedmioty fakultatywne w semestrze 4 odbywają się w listopadzie.

Studenci wybierają do realizacji na II roku studiów w semestrze 4, następujące godziny przedmiotów fakultatywnych:

 

II ROK - SEMESTR 4

Specjalność*

ECTS

Analityka i diagnostyka chemiczna

2

Chemia medyczna

4

Chemia kosmetyków

4

 

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę

 

II ROK - SEMESTR 4

Przedmioty do wyboru

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

ECTS

Analiza wody

15

 

30

45

3

Chemia w praktyce

30

 

 

30

2

Metody analizy jakościowej

15

 

30

45

3

Preparatyka i analiza związków naturalnych

 

 

60

60

4

Właściwości a struktura związków chemicznych

 

 

30

30

2

Podstawy biologii i patologii komórki eukariotycznej

 

30

 

30

2

             

 

 

Zapisy na przedmioty fakultatywne w semestrze 5 odbywają się w kwietniu.

Studenci wybierają do realizacji na III roku studiów w semestrze 6, następujące liczby punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnych:

 
 

III ROK - SEMESTR 5

Specjalność*

ECTS

Analityka i diagnostyka chemiczna

6

Chemia medyczna

5

Chemia kosmetyków

7

 

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę

 

III ROK - SEMESTR 5

Przedmioty do wyboru

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

ECTS

Chemia biomakromolekuł

30

15

 

45

3

Chemiczne metody identyfikacji leków

 

 

60

60

5

Fizykochemiczne metody badań w kryminalistyce*

30

 

30

60

4

Metody analizy ilościowej w medycynie i kosmetyce

30

 

45

75

5

Podstawy chemii węglowodanów

30

 

 

30

2

Podstawy endokrynologii i immunologii

30

 

 

30

2

Preparatyka i analiza związków naturalnych

 

 

60

60

4

Teoretyczne podstawy modelowania chemicznego

30

 

 

30

2

Uzdatnianie wody

15

 

30

45

3

Zastosowanie aminokwasów peptydów i białek w kosmetyce

15

 

30

45

3

* tylko dla chemii kosmetyków i analityki i diagnostyki chemicznej.

 

 

Zapisy na przedmioty fakultatywne w semestrze 6  odbywają się w listopadzie.

Studenci wybierają do realizacji na III roku studiów w semestrze 6, następujące liczby punktów ECTS z przedmiotów fakultatywnych:

 
 

III ROK - SEMESTR 6

Specjalność*

ECTS

Analityka i diagnostyka chemiczna

8

Chemia medyczna

3

Chemia kosmetyków

3

 

Studenci wybierają do realizacji na III roku studiów w 6 semestrze, również blok przedmiotów dyplomowych: wykład dyplomowy - 30 godz. (2 pkt. ECTS), seminarium dyplomowe - 30 godz. i pracownia dyplomowa - 60 godz.

Blok przedmiotów dyplomowych będzie realizowany w wybranej Katedrze / Zakładzie / Pracowni.

Wykład dyplomowy w semestrze 6 jest wykładem obowiązkowym dla studentów, którzy wybrali dany blok przedmiotów dyplomowych, a wykładem fakultatywnym (do wyboru) dla studentów innych grup dyplomowych

 

III ROK - SEMESTR 6

Przedmioty do wyboru

Przedmiot

Wykład

Ćw. aud.

Ćw. lab.

Razem

ECTS

UWAGI*

Aktywność biologiczna i synteza glikopeptydów i ich prekursorów

30

 

 

30

2

 KChO

Chemia a społeczeństwo

30

 

 

30

2

ZDiPN

Chemia i biochemia wybranych biomolekuł

30

 

 

30

2

KB

Chemia roztworów

30

 

 

30

2

KChA/KChOiN

Kontrola jakości surowców i produktów kosmetycznych

15

 

30

45

3

 

Nowoczesne metody syntezy chemicznej  

30

 

 

30

2

KChB

Nowoczesne techniki ochrony środowiska

30

 

 

30

2

KAS

Podstawy genetyki molekularnej i inżynierii genetycznej

30

 

 

30

2

KBM

Rozmowy o strukturze molekuł: od chmur elektronowych do makrocząsteczek biologicznych

30

 

 

30

2

KChT

Fizykochemia molekuł

30

 

 

30

2

KChF

Energia odnawialna

30

 

 

30

2

KTS

*Adnotacja w tej kolumnie oznacza, że dany wykład jest wykładem dyplomowym i tym samym obowiązkowym dla studentów wykonujących pracę dyplomową w wybranej Katedrze/Zakładzie/Pracowni a dla innych studentów jest wykładem fakultatywnym.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Lach
Treść wprowadzona przez: Sławomir Lach
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 16 września 2014 roku, 10:39