fbpx Informacje ogólne | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Informacje ogólne

Informacje ogólne

DRODZY STUDENCI!!!


 

INFORMACJA O REKRUTACJI NA PŁATNE STAŻE ZAWODOWE

Informujemy, że na Wydziale Chemii UG rozpocznie się rekrutacja na płatne staże w ramach projektu Krok Dalej: Kwalifikacje – Rozwój – Kariera dzięki stażom zwiększającym szanse na rynku pracy Absolwenta Chemii UG

 

 

WARUNKI REKRUTACJI:

1)     O zakwalifikowanie do programu stażu KRAJOWEGO mogą ubiegać się studenci:

  • studiów stacjonarnych Wydziału Chemii UG, kierunku Chemia MSU z rekrutacji 2017/2018 - przewidzianych jest 5 miejsc w 2019 roku;

  • studiów stacjonarnych Wydziału Chemii UG, kierunku Biznes Chemiczny (I st. Inżynierskie) z rekrutacji 2016/2017 – przewidzianych jest 2 miejsc w 2019 roku;

2)    O zakwalifikowanie do programu stażu ZAGRANICZNEGO mogą ubiegać się studenci:

  • studiów stacjonarnych Wydziału Chemii UG, kierunku Chemia MSU  z rekrutacji 2017/2018 - przewidzianych jest 5 miejsc w 2019 roku;

3)     O zakwalifikowanie do programu stażowego ubiegać się mogą studenci, którzy nie mają zaległości dydaktycznych wynikających z obowiązków studenta.

4)     Za studenta uważa się osobę posiadającą aktywny status studenta Uniwersytetu Gdańskiego w momencie składania dokumentów aplikacyjnych na staż.

5)     Dany student może uzyskać dofinansowanie max. 1 stażu realizowanego bez względu czy jest to staż w kraju czy za granicą.

6)     Proces rekrutacji przeprowadzony zostanie w oparciu o:

  • średnią ocen z ostatniego zakończonego semestru poprzedzającego rozpoczęcie stażu (nie niższa niż 3,0);

  • średnią ważona ocen uzyskanych w dotychczasowym okresie studiów – weryfikacja na podstawie danych z indeksu elektronicznego;

  • oceny praktycznych umiejętności podczas pracy w laboratorium.

 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w KRYTERIACH REKRUTACJI w Regulaminie projektu.

 

7)     Na staże zagraniczne dokumenty należy przygotować w jęz. angielskim.

8)     Komplet dokumentów (CV, list motywacyjny, deklaracja uczestnictwa w projekcie) -dokumenty do pobrania na stronie: https://chemia.ug.edu.pl/studenci/studia_i_i_ii_stopnia/staze_i_praktyki... ) - proszę złożyć w pokoju B013 w kopercie z dopiskiem Krok Dalej: Kwalifikacje – Rozwój – Kariera dzięki stażom zwiększającym szanse na rynku pracy Absolwenta Chemii UG.

 

WARUNKI ODBYWANIA STAŻY:

  1. Zakres czasowy staży:

  1. KRAJOWY: wymiar wynosi min. 120 godzin praktyk, przy czym obejmuje więcej niż 20 godzin zadań stażowych wykonywanych w tygodniu.

  1. ZAGRANICZNY: wymiar stażu za granicą wynosi odpowiednio 6 tygodni (tj. 240h).

2)     Termin odbywania staży: staże mogą odbywać się od 9 czerwca do końca 30 września 2018 r.

3)     Warunki finansowe: staż jest płatny – stażysta otrzymuje stypendium stażowe w wysokości 2 200 zł – za realizację stażu krajowego; 6 600 zł za staż zagraniczny.

Szczegółowe warunki odbywania stażu zostały opisane w umowie stażowej.

4)     Organizator stażu zapewnia miejsce odbywania stażu. Dopuszczalne jest również zaproponowanie przez studenta miejsca stażu. 

 

W PRZYPADKU ZAPROPONOWANIA PRZEZ STUDENTA MIEJSCA ODBYWANIA STAŻU PROSIMY O KONTAKT Z KIEROWNIKIEM PROJEKTU W CELU USTALENIA DALSZEJ PROCEDURY.

Kierownik Projektu: dr hab. Ewa Siedlecka, prof. UG

Asystent Kierownika Projektu: dr Justyna Samaszko-Fiertek

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Justyna Samaszko-Fiertek
Treść wprowadzona przez: Justyna Samaszko-Fiertek
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 4 października 2018 roku, 10:02