Pomocne informacje dotyczące wniosku o stypendium socjalne | Wydział Chemii

Pomocne informacje dotyczące wniosku o stypendium socjalne

Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku i kompletowania dokumentów do dołączenia należy się zapoznać z Regulaminem przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

  1. Przy wypełnianiu wniosku (Dokument nr 1) należy zwrócić szczególną uwagę na punkty oświadczenia (2 strona wniosku). Jeśli po 1 stycznia 2017 roku nastąpiła utrata/uzyskanie dochodu należy zaznaczyć powód i podać miesięczną kwotę – np. „Uzyskanie prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych przez ojca w wysokości 650 zł/msc.”; „utrata dochodu z tytułu umowy-zlecenia siostry w wysokości 35 zł/msc” itp.

W takim przypadku należy dołączyć do dokumentów wniosek o uznanie dochodu za utracony (lub analogicznie – za uzyskany) (Dokument nr 4) i przedstawić dokument na podstawie którego możliwe będzie odliczenie/doliczenie danej kwoty od/do dochodu wykazanego w zeznaniu podatkowym za rok 2016 r. z Urzędu Skarbowego. Np. świadectwo pracy, PIT 11, zaświadczenie z Urzędu Pracy o uzyskaniu prawa do zasiłku itd.

Za utratę/uzyskanie źródła dochodu rozumie się wyłącznie zdarzenia wymienione w ustawie (wymienione na stronie nr 8 regulaminu)

  1. Do wniosku należy załączyć zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach pełnoletnich członków rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30 c i 30e i 30 f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz.U. z 2012 r, poz. 361, z późn. Zm.), osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

Zaświadczenia powinny być przedstawione na oddzielnych drukach dla każdej osoby (dotyczy to również osób, którym przysługuje prawo wspólnego rozliczania się).

Najczęściej popełnianym błędem jest przedstawianie dochodów rodziców na wspólnym zaświadczeniu lub brak zaświadczenia z US studenta lub pełnoletniego rodzeństwa studenta (z powodu „braku osiągania dochodu”).

  1. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia z ZUS lub z zakładu pracy o wysokości odprowadzonej składki zdrowotnej za rok 2016 r. (podlega odliczeniu, tak samo jak podatek i składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe).

  2. Do wniosku należy dołączyć oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny (student (Dokument nr 2), rodzice i rodzeństwo studenta (Dokument nr 3)) o źródle dochodów według stanu na dzień składania wniosku.

Przy wypełnianiu oświadczenia należy zwrócić szczególną uwagę na kolumnę „data rozpoczęcia” – w przypadku, jeśli rozpoczęcie zatrudnienia/emerytury/działalności gospodarczej itd. miało miejsce PRZED 1 stycznia 2016 roku – wystarczy tylko wpisać: „przed 1 stycznia 2016 r.”

  1. Informację o ewentualnych alimentach należy wpisać w wierszu „inne źródła dochodu”. W przypadku pobierania alimentów obowiązuje przedłożenie wyroku sądu o przyznaniu i wysokości alimentów bądź ugody sądowej, ugody zawartej przed mediatorem lub oświadczenia zobowiązanego do alimentacji wraz z przekazami lub przelewami potwierdzającymi wysokość otrzymywanych alimentów.

W przypadku przedstawienia wyroku wydanego wcześniej niż przed trzema laty, student zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o następującej treści: "uprzedzony o odpowiedzialności karnej grożącej za popełnienie przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. oświadczam, że przedstawiony przeze mnie wyrok alimentacyjny jest aktualny i realizowany przez osobę zobowiązaną" (Dokument nr 5).
Jeżeli kwota otrzymywanych alimentów jest niższa od kwoty podanej w wyroku sądu lub ugodzie należy przedłożyć przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów lub zaświadczenie komornika o częściowej lub całkowitej bezskuteczności egzekucji, a także wysokość częściowo wyegzekwowanych alimentów.

W przypadku nieotrzymywania alimentów należy przedstawić odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenie alimentacyjne lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka.

  1. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia ze szkół rodzeństwa o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym/akademickim 2017/18.

Jeśli pełnoletnie rodzeństwo nie kontynuuje nauki (i nie posiada orzeczenia o stopniu niepełnosprawności) nie może zostać wliczone w skład rodziny studenta.

  1. W przypadku prowadzenia przez któregoś z członków rodziny działalności gospodarczej rozliczanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym i uzyskiwania dochodu opodatkowanego w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej – (oprócz decyzji urzędu skarbowego o wysokości podatku dochodowego w formie karty podatkowej w roku kalendarzowym, z którego ustala się dochód) należy dołączyć oświadczenie (Dokument nr 6).

  1. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie zaświadczenia z Urzędu Gminy o wysokości posiadanych hektarów przeliczeniowych.

  1. Student jest samodzielny finansowo jeżeli:

1)   w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

a)   ukończył 26. rok życia,

b)   pozostaje w związku małżeńskim,

c)   ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. ust. 2 pkt 2, lub

d) osiągnął pełnoletniość, przebywając w pieczy zastępczej, lub

2)   jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

a)   posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

b)   posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

c)   jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

d)  nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 11 września 2017 roku, 11:46