fbpx Obliczanie dochodu na osobę w rodzinie studenta - wykaz dokumentów | Wydział Chemii

Obliczanie dochodu na osobę w rodzinie studenta - wykaz dokumentów | Wydział Chemii

Obliczanie dochodu

OBLICZANIE DOCHODU NA OSOBĘ W RODZINIE STUDENTA - INFORMACJE

Członkowie rodziny studenta

Przy ustalaniu wysokości dochodu uwzględnia się dochody uzyskane przez:

 • studenta
 • małżonka studenta
 • będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci pobierające naukę do 26. roku życia
 • będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek
 • rodziców/opiekunów prawnych lub faktycznych studenta
 • będące na utrzymaniu rodziców/opiekunów dzieci pobierające naukę do 26. roku życia
 • będące na utrzymaniu rodziców/opiekunów dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek

Do składu rodziny nie wlicza się:

 • osób pełnoletnich nieuczących się
 • osób odbywających zasadniczą służbę wojskową
 • krewnych drugiego stopnia, rodziców małżonka studenta.

Obliczanie dochodu - dokumenty

 1. Podstawowe dokumenty, które należy dołączyć do wniosków (o przyznanie pomocy materialnej oraz o przyznanie miejsca w domu studenckim. W przypadku ubiegania się o pomoc materialną oraz o miejsce w domu studenckim załącza się JEDEN komplet dokumentów) w celu wyliczenia miesięcznego dochodu netto, przypadającego na jednego członka rodziny:
  1. Oświadczenie o liczbie osób w rodzinie studenta, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (znajduje się na każdym wniosku).
  2. Oświadczenie o źródle dochodów studenta (formularz uniwersytecki nr 1) - "oświadczenie o źródle dochodów studenta" oraz rodziców studenta (wzór oświadczenia nr 2) - "oświadczenie o źródle dochodów rodziców studenta".
  3. Zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w 2016 roku, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych za zasadach ogólnych, wszystkich pełnoletnich członków rodziny:
   • zaświadczenie wydaje urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika
   • zaświadczenie musi zawierać informacje o:
    • wysokości przychodu
    • wysokości dochodu (przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania, bez pomniejszania o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz należny podatek dochodowy)

Uwaga! Urzędy Skarbowe nie wykazują wysokości składki zdrowotnej podlegającej odliczeniu na druku zaświadczenia o dochodach - zaświadczenie o wysokości składki zdrowotnej za rok 2016 należy pobrać z ZUS

 

 • wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu
 • wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku
 • wysokości należnego podatku
 • każdy członek rodziny studenta, który ukończył 18. rok życia, zobowiązany jest przedłożyć oddzielne zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu (dotyczy to również osób, którym przysługuje prawo wspólnego rozliczania się)
 • osoby pełnoletnie, które nie posiadają numeru NIP, zobowiązane są przedłożyć zaświadczenie z urzędu skarbowego stwierdzające, że nie figurują w ewidencji podatników
 • osoby pełnoletnie, które nie uzyskały dochodów w 2016 roku, zobowiązane są przedłożyć zaświadczenie z urzędu skarbowego, stwierdzające ich brak lub potwierdzające fakt niezłożenia zeznania podatkowego za poprzedni rok kalendarzowy
 • nie będą uznawane kopie zeznań podatkowych (np. PIT-28, PIT-36, PIT-37), dołączone do wniosku zamiast stosownego zaświadczenia - zaświadczenie z urzędu skarbowego jest jedynym akceptowanym dokumentem poświadczającym dochody.
 • Zaświadczenia dokumentujące wysokość wszystkich innych dochodów, niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Do wniosku dołączyć należy zaświadczenia o kwocie pobranych świadczeń w całym roku 2016 lub kopie decyzji przyznających prawo ich otrzymywania.
 • Oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodu uzyskanego w 2016 roku, rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (wzór oświadczenia nr 4)
 • oświadczenie ma zawierać informacje o:
 • wysokości należnych składek na ubezpieczenie społeczne
 • wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne
 • wysokości i formie należnego zryczałtowanego podatku dochodowego
 • wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku
 • do oświadczenia należy dołączyć zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku w 2012 r., z którego ustala się dochód po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne
  w przypadku rozliczania się z podatku w formie ryczałtu ewidencjonowanego
 • do oświadczenia należy dołączyć decyzję urzędu skarbowego o wysokości karty podatkowej w 2016 r., z którego ustala się dochód
  w przypadku rozliczania się z podatku w formie karty podatkowej (należny podatek jest różnicą między wysokością karty podatkowej, a wysokością składek na ubezpieczenie zdrowotne, odliczonych od podatku) osoby składające wymienione oświadczenie, zobowiązane są złożyć zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach uzyskanych w 2016 r., podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych lub ich braku (zob.: punkt 3).
 • zaświadczenie o pobieraniu nauki w szkole lub szkole wyższej rodzeństwa/dzieci wnioskodawcy, które nie przekroczyły 26. roku życia
 • odpis aktu urodzenia (kopia) rodzeństwa/dzieci wnioskodawcy, nieobjętych obowiązkiem szkolnym (do siódmego roku życia)
 • zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawiania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku wnioskodawcy lub członków jego rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
 • orzeczenie o niepełnosprawności członka rodziny, bez względu na wiek
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie dziecka lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka
 • fakt zawarcia małżeństwa dokumentuje się odpisem skróconym aktu małżeństwa
 • fakt śmierci rodzica studenta należy udokumentować aktem zgonu
 • członkowie rodziny studenta tj. domownicy lub rolnicy nieposiadający gospodarstwa rolnego, którzy udokumentują ubezpieczenie w KRUS, są uwzględniani przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie studenta. W tym przypadku muszą jednak przedstawić stosowne zaświadczenie. Jeśli student wychowuje się w rodzinie zastępczej to za dochód do celów stypendialnych przyjmuje się dochody osiągane przez tę rodzinę.
 • Pozostałe dokumenty, w tym:

 

 1. Dochód z gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego rocznego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego (ogłaszanego corocznie przez Prezesa GUS).
  Do wniosku należy dołączyć:
  • zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego
  • powierzchnia użytków rolnych musi być wyrażona w hektarach fizycznych i przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2016 r.

 

 1. W przypadku pobierania alimentów obowiązuje przedłożenie wyroku sądu o przyznaniu i wysokości alimentów bądź ugody sądowej lub oświadczenia zobowiązanego do alimentacji wraz z przekazami lub przelewami potwierdzającymi wysokość otrzymywanych alimentów. W przypadku przedstawienia wyroku wydanego wcześniej niż przed trzema laty, student zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o następującej treści: "uprzedzony o odpowiedzialności karnej grożącej za popełnienie przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. oświadczam, że przedstawiony przeze mnie wyrok alimentacyjny jest aktualny i realizowany przez osobę zobowiązaną" (wzór oświadczenia nr 3).
  Jeżeli kwota otrzymywanych alimentów jest niższa od kwoty podanej w wyroku sądu lub ugodzie należy przedłożyć przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów lub zaświadczenie komornika o częściowej lub całkowitej bezskuteczności egzekucji, a także wysokość częściowo wyegzekwowanych alimentów.

 

 1. Fakt świadczenia alimentów na rzecz osób spoza rodziny i wysokość tych alimentów dokumentuje się kopią odpisu prawomocnego wyroku sądu lub kopią odpisu protokołu posiedzenia sądu zawierającego treść ugody sądowej oraz przekazami lub przelewami pieniężnymi dokumentującymi faktyczną wysokość płaconych alimentów. Dochód pomniejsza się o kwotę faktycznie płaconych alimentów.

Zmiana sytuacji finansowej studenta - utrata dochodu, uzyskanie dochodu

 

 1. Zmiana sytuacji materialnej studenta i członków jego rodziny (w szczególności utrata części dochodów w wyniku całkowitej lub częściowej utraty pracy, przejścia na emeryturę, rentę, zasiłek przedemerytalny itp. lub śmierć żywiciela rodziny) w trakcie roku akademickiego powinna zostać należycie udokumentowana.
  W tej sytuacji do dokumentów potwierdzających wysokość dochodów uzyskanych w 2016 r., należy dodatkowo dołączyć:
  • świadectwo pracy lub zaświadczenie płatnika dochodu albo inny dokument potwierdzający fakt utraty dochodu
  • dokument poświadczający wysokość miesięcznego dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, wydany przez odpowiednie organy i instytucje, takie jak: zakład pracy, ZUS, urząd pracy, urząd skarbowy, urząd gminy lub oświadczenie studenta bądź członka rodziny studenta, w przypadku osiągania dochodów z działalności pozarolniczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym.

 

 1. Za utratę źródła dochodu rozumie się:
  • uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego
  • utratę prawa do zasiłku dla bezrobotnych i stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych
  • utratę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło
  • utratę zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego
  • wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

 1. Za uzyskanie źródła dochodu rozumie się:
  • zakończenie urlopu wychowawczego
  • uzyskanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych i stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych
  • uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło
  • uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego
  • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

 1. Do dochodu rodziny nie wlicza się:
  • stypendiów i zapomóg dla studentów przyznawanych na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU z 2005 r. nr 164, poz. 1365z późn. zm.)
  • świadczeń otrzymywanych na podstawie Działania Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego "Wyrównanie szans edukacyjnych przez programy stypendialne"
  • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
  • świadczeń pomocy materialnej dla studentów przyznanej przez jednostki samorządu terytorialnego
  • świadczeń rodzinnych tj. zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze (w tym zasiłek opiekuńczy i świadczenia pielęgnacyjne)
  • nieopodatkowanych świadczeń przyznanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej
  • dopłat bezpośrednich dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej
  • kwot alimentów płaconych przez członków rodziny na rzecz innych osób
  • dochodów rodziców jeżeli student jest samodzielny finansowo niemożliwych do wyegzekwowania kwot alimentów (fakt ten należy udokumentować zaświadczeniem od komornika o bezskuteczności egzekucji).

 

 1. W przypadku, gdy członek rodziny studenta przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie i rodzina studenta nie ponosi opłaty za ten pobyt, ustalając dochód rodziny studenta w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się osoby przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

 

 1. W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na ustalenie prawa do pomocy materialnej wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione w niniejszym paragrafie, Wydziałowa Komisja Stypendialna może zażądać przedłożenia od studenta dodatkowej dokumentacji potwierdzającej trudną sytuację materialną (np. zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej, zaświadczenia o zgłoszeniu zaginięcia członka rodziny studenta itp.).

Samodzielność finansowa studenta

 

 1. Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełniają łącznie warunki:
  • posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym
  • posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym
  • jego miesięczny dochód w ostatnim roku podatkowym oraz w bieżącym roku podatkowym nie jest mniejszy niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust 1 i art. 6 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. (850,20 zł)
  • nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami bądź jednym z nich. Jeżeli student jest samodzielny finansowo, przy ustaleniu sytuacji materialnej bierze się pod uwagę jedynie dochody własne studenta lub jego współmałżonka. W przypadku, gdy student nie jest samodzielny finansowo, jego sytuacja materialna jest ustalana z uwzględnieniem dochodów studenta, jego współmałżonka, rodziców i rodzeństwa studenta.
  • W przypadku dołączenia do wniosku kopii dokumentów tj. np.: wyrok sądu, akt zgonu, akt małżeństwa, akt urodzenia, przy składaniu wniosku należy przedłożyć ich oryginały, niezbędne do potwierdzenia zgodności kopii przez pracownika dziekanatu.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Sławomir Lach
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 7 lipca 2017 roku, 13:50