Przedmioty dyplomowe

Przedmioty dyplomowe - kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA, studia I stopnia

Studenci II roku wybierają w semestrze 4 (w kwietniu) Katedrę/Zakład/Pracownię, w której będą realizowali blok przedmiotów dyplomowych. Miejscem realizacji bloku przedmiotów dyplomowych będzie Wydział Biologii, Wydział Chemii lub Wydział Oceanografii i Geografii, w zależności od przynależności wybranej Katedry/Zakładu/Pracowni do struktur tych wydziałów. W razie niskiej liczebności grup dopuszcza się łączenie ze sobą poszczególnych bloków przedmiotów dyplomowych.

 

Lista Katedr/Zakładów/Pracowni oferujących blok przedmiotów dyplomowych


KATEDRA/ZAKŁAD/PRACOWNIA

KIEROWNIK(CY)

SYMBOL JEDNOSTKI*

Wydział Biologii

Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

prof. dr hab. Lech Stempniewicz

KEiZK

Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody

prof. dr hab. Dariusz Szlachetko

KTRiOP

Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii

dr hab. Joanna N. Izdebska, prof. UG

KZB

Wydział Chemii

Katedra Analizy Środowiska

prof. dr hab. Piotr Stepnowski

KAŚ

Katedra Chemii i Radiochemii Środowiska

prof. dr hab. Bogdan Skwarzec

KChiRŚ

Katedra Technologii Środowiska

prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska

KTŚ

Wydział Oceanografii i Geografii

Zakład Chemii Morza i Ochrony Środowiska

prof. dr hab. Jerzy Bolałek

ZChMiOŚ

Zakład Oceanografii Fizycznej

prof. dr hab. Adam Krężel

ZOF

Zakład Funkcjonowania Ekosystemów Morskich

prof. dr hab. Maciej Wołowicz

ZFEM

*Symbol jednostki wpisywany przez studenta w Indywidualnej Karcie Przedmiotów Fakultatywnych.

Informacje o blokach przedmiotów dyplomowych znajdują się wyłącznie na stronach poszczególnych Katedr/Zakładów/Pracowni. Liczebność grup określi prodziekan ds. studiów, najpóźniej do 31 marca danego roku akademickiego.

Blok przedmiotów dyplomowych składa się z dwóch przedmiotów:


  • pracownia dyplomowa

  • seminarium dyplomowe

W trakcie pracowni dyplomowej studenci wykonują projekt dyplomowy (pracę licencjacką). Charakter projektu dyplomowego zależy od Katedry/Zakładu/Pracowni, w której jest realizowany. Po zrealizowaniu projektu, prezentują uzyskane rezultaty na forum grupy oraz składają pracę licencjacką, która ma formę krótkiego sprawozdania z realizacji projektu i jest oceniana przez opiekuna pracy oraz recenzenta. Po przyjęciu projektu dyplomowego oraz uzyskaniu pozytywnych ocen z wszystkich obowiązujących studenta przedmiotów, student przystępuje do egzaminu dyplomowego (licencjackiego), obejmującego również treści wykładu dyplomowego.

 

Pokaż rejestr zmian

Submitted on wtorek, Lipiec 30, 2019 - 14:16 by Andrzej Nowacki Changed on poniedziałek, Maj 4, 2020 - 09:28 by Andrzej Nowacki