OCHRONA ŚRODOWISKA I stopień, stacjonarne - edycja 2019/22

OCHRONA ŚRODOWISKA I stopień, stacjonarne – cykl kształcenia 2019-2022

międzywydziałowy kierunek

OCHRONA ŚRODOWISKA

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

Informacje ogólne

Międzywydziałowy kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA jest prowadzony wspólnie przez trzy wydziały Uniwersytetu Gdańskiego: Wydział Biologii, Wydział Chemii oraz Wydział Oceanografii i Geografii. Studia stacjonarne I i II stopnia oraz studia niestacjonarne II stopnia na tym kierunku administrowane są przez Wydział Chemii. Program kształcenia na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA jest w pełni zgodny z zasadami Polskich Ram Kwalifikacji, określonymi w ustawie "Prawo o szkolnictwie wyższym" (Dz.U. Nr 146 poz.1365 i póź. zm.).

Studia I stopnia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

Studia I stopnia oferują możliwość zdobycia wiedzy z zakresu podstaw matematyki i fizyki, biologii ogólnej, ekologii, hydrobiologii, toksykologii, funkcjonowania ekosystemów, ochrony przyrody i jej zasobów, podstaw chemii ogólnej, analitycznej, nieorganicznej i fizycznej, biochemii i mikrobiologii. Liczna grupa przedmiotów specjalistycznych obejmuje: chemię środowiska (wód, gleby i atmosfery), analizę instrumentalną i monitoring, problematykę odpadów komunalnych i przemysłowych, ochronę radiologiczną, ocenę oddziaływania na środowisko, prawo ochrony środowiska, czy też ekonomię środowiska. Studia są silnie ukierunkowane na rozwój praktycznych umiejętności, przydatnych w późniejszym życiu zawodowym. Stąd znaczny udział zajęć praktycznych, laboratoryjnych i terenowych w programie kształcenia.

Absolwent studiów I stopnia posiada podstawową interdyscyplinarną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu ogólnych i praktycznych zagadnień związanych z ochroną środowiska. W szczególności, absolwent jest przygotowany do analizowania i oceniania skutków środowiskowych najważniejszych procesów zachodzących w przyrodzie, identyfikowania i rozwiązywania podstawowych problemów związanych z ochroną środowiska (wynikających z działania praw natury, działalności człowieka, aspektów prawnych i ekonomicznych) i do działania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Osiągnięcie efektów kształcenia studiów I stopnia stwarza absolwentom możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) zainteresowanych problemami ochrony środowiska, jak również prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia i studiach podyplomowych.

Organizacja toku studiów

Studia odbywają się zgodnie z programem kształcenia, opracowanym przez Radę Programową kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA i zatwierdzonym przez Senat UG. W ramach studiów studenci uczęszczają na przedmioty obowiązkowe, oraz na przedmioty wybrane przez siebie spośród oferowanych przedmiotów do wyboru, przy czym dzielą się one na przedmioty ograniczonego wyboru i przedmioty nieograniczonego wyboru (przedmioty fakultatywne).

Każdemu przedmiotowi przyporządkowano określoną liczbę punktów ECTS. Punkty ECTS są wartością liczbową (od 1 do 60) przyporządkowaną poszczególnym przedmiotom, proporcjonalną do wkładu pracy studenta w uzyskanie zaliczenia danego przedmiotu. Odzwierciedlają pracę jakiej wymaga każdy przedmiot w stosunku do całkowitej ilości pracy jaką musi wykonać student aby zaliczyć cały rok akademicki. Punkty ECTS przyporządkowuje się wszystkim komponentom studiów, np. wykładom, ćwiczeniom audytoryjnym i laboratoryjnym, praktykom, seminariom, pracy dyplomowej, bez względu na to czy są przedmiotami obowiązkowymi czy też przedmiotami do wyboru (fakultatywnymi). Punkty ECTS można uzyskać również za prace związane z przygotowaniem przez studenta określonych raportów lub innych opracowań, z jego udziałem w badaniach naukowych, a także punkty związane z samodzielną nauką studenta. Studenci zobowiązani są uzyskać 60 punktów ECTS rocznie (po 30 punktów w każdym semestrze) z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów do wyboru łącznie.

Jednym z warunków ukończenia studiów jest odbycie praktyki zawodowej przewidzianej planem studiów.

Przedmioty obowiązkowe (obligatoryjne)

Przedmioty obowiązkowe są wyszczególnione w planie studiów z podziałem na wykłady, ćwiczenia, praktyki. Plan określa liczbę godzin poszczególnych zajęć, formę zaliczenia (egzamin, zaliczenie na ocenę, zaliczenie bez wpisywania oceny) oraz liczbę punktów ECTS przypisanych zajęciom.

Przedmioty do wyboru (fakultatywne)

Na pierwszym roku studiów I stopnia wszystkie przedmioty są obowiązkowe, przedmioty do wyboru (fakultatywne) studenci realizują dopiero od semestru 4 (II rok studiów). Zapisy na przedmioty fakultatywne prowadzone są elektronicznie poprzez Portal Studenta w kwietniu roku poprzedzającego. Warunkiem uruchomienia przedmiotu fakultatywnego jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby osób (wykład min. 25, ćwiczenia audytoryjne min. 15, ćwiczenia laboratoryjne min. 8 osób). W przypadku nieuruchomienia przedmiotu, student wybiera inny, który zgromadził wymaganą liczbę uczestników. Zmiany (tylko w uzasadnionych przypadkach) wybranych przedmiotów fakultatywnych możliwe są w ciągu 7 dni od rozpoczęcia semestru.

Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa jest dopełnieniem procesu kształcenia. Praktyka trwa nie krócej niż 3 tygodnie (120 godzin) i przypisuje się jej 6 pkt. ECTS. Praktyka odbywa się w letniej przerwie wakacyjnej po II roku studiów, zaliczenie praktyki następuje w czasie trwania III roku studiów, co rejestrowane jest w indeksie studenckim odpowiednim wpisem. Praktykę można odbywać w jednostkach gospodarczych, instytucjach życia publicznego, instytucjach naukowo-badawczych lub innych.

Studenci we własnym zakresie poszukują instytucji, w której odbędą praktykę. Samodzielność studenta pod tym względem należy uważać za istotny element realizacji jednego z podstawowych celów praktyki - przygotowania do wyjścia poza mury uczelni i rozpoczęcia samodzielnej aktywności zawodowej. Student może znaleźć sobie miejsce odbywania praktyki zarówno w charakterze wolontariatu jak i pracy zarobkowej.

Wykład ogólnouczelniany (fakultatywny)

Możliwość realizacji wykładu ogólnouczelnianego w wymiarze 30 godzin i 2 punktów ECTS została utrzymana przechodząc z puli przedmiotów obligatoryjnych do puli przedmiotów fakultatywnych w semestrze 4. Dzięki takiemu podejściu studenci zainteresowani wykładem ogólnouczelnianym będą mogli go zrealizować  w ramach semestru 4. Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane prowadzone są elektronicznie poprzez Portal Studenta w styczniu semestru poprzedzającego. Oferta wykładów ogólnouczelnianych na dany rok akademicki znajduje się na stronach www Działu Kształcenia UG.

Przedmioty dyplomowe

W trakcie czwartego semestru, studenci studiów I stopnia wybierają jednostkę organizacyjną (Katedrę, Zakład, Pracownię), w której będą realizowali w semestrze szóstym blok przedmiotów dyplomowych (seminarium dyplomowe i pracownia dyplomowa). Miejscem realizacji bloku przedmiotów dyplomowych będzie odpowiednio Wydział Biologii, Wydział Chemii lub Wydział Oceanografii i Geografii, w zależności od przynależności jednostki organizacyjnej do struktur danych Wydziałów. W ramach pracowni dyplomowej i seminarium dyplomowego studenci przygotowują projekt dyplomowy. Po zrealizowaniu projektu, prezentują uzyskane rezultaty na forum grupy oraz składają pracę dyplomową, która ma formę krótkiego sprawozdania z realizacji projektu. Studia I stopnia kończą się egzaminem dyplomowym.

Informacje dodatkowe

Okresem zaliczeniowym na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA jest semestr.

Po I semestrze studiów obydwa terminy egzaminów z przedmiotu "Chemia ogólna" muszą odbyć się w czasie trwania zwykłej sesji egzaminacyjnej.

Student, w celu dokonania wyboru miejsca realizacji przedmiotów dyplomowych może zasięgnąć rady opiekuna roku lub prodziekana.

Informacje na temat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA znajdują się tutaj:

[Studia stacjonarne]

[Studia niestacjonarne]

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 30. Lipiec 2019 - 13:26; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: wtorek, 21. Styczeń 2020 - 19:17; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki