Przedmioty dyplomowe

Przedmioty dyplomowe - kierunek CHEMIA, studia II stopnia

Niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji, studenci I roku wybierają Katedrę/Zakład/Pracownię, w której będą realizowali:

  • w sem. 2: wykład specjalizacyjny i pracownię specjalizacyjną
  • w sem. 3.: wykład monograficzny, pracownię magisterską i seminarium magisterskie
  • w sem. 4.: wykład monograficzny, pracownię magisterską i seminarium magisterskie

Informacje związane z tematyką badawczą realizowaną w poszczególnych Katedrach/Zakładach/Pracowniach znajdują się na ich stronach domowych.

W tym samym czasie studenci deklarują również wolę realizacji opcjonalnego "Modułu kształcenia nauczycielskiego", którego ukończenie nadaje absolwentom uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela chemii we wszystkich typach szkół.

Wykład specjalizacyjny oraz oba wykłady monograficzne są obowiązkowe dla studentów wykonujących pracę magisterską w danej jednostce (Katedrze/Zakładzie/Pracowni), a dla pozostałych studentów są przedmiotami do wyboru (fakultatywnymi). Jeżeli w Katedrze/Zakładzie/Pracowni nie przewiduje się uruchomienia wykładu specjalizacyjnego lub monograficznego (ze względu na niską liczebność grupy studentów), kierownik jednostki powinien wskazać studentowi inny wykład specjalizacyjny/monograficzny, na który powinien uczęszczać.

Pracownia specjalizacyjna przygotowuje studenta do wykonania pracy magisterskiej. Student wykonuje pracę magisterską w trakcie pracowni magisterskiej trwającej dwa semestry, pod indywidualną opieką opiekuna pracy. W trakcie przygotowywania pracy magisterskiej, student uczęszcza na seminarium magisterskie, którego celem jest wspieranie i monitorowanie realizacji pracy. Student przedstawia uzyskane wyniki w formie pisemnej pracy magisterskiej, która jest recenzowana przez pracownika innej Katedry/Zakładu/Pracowni.

Studia II stopnia kończą się egzaminem magisterskim.

 

WYKŁADY SPECJALIZACYJNE

Realizowane są przez studentów kierunku Chemia II stopnia na 2 semestrze.


Jednostka


Tytuł wykładu specjalizacyjnego


Katedra Chemii Organicznej


Cukry proste – struktura i stereochemia


Katedra Chemii Analitycznej


Rozpoznanie molekularne


Katedra Biochemii Molekularnej


Właściwości fizykochemiczne aminokwasów i ich pochodnych


Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej


Metody analizy fizykochemicznej związków kompleksowych


Katedra Technologii Środowiska


Nanomateriały: właściwości, otrzymywanie i zastosowanie


Katedra Chemii Fizycznej


Wybrane zagadnienia z chemii fizycznej


Katedra Chemii Biomedycznej


Synteza peptydów


Katedra Analizy Środowiska


Współczesne metody spektrometrii mas


Katedra Biotechnologii Molekularnej


Genetyka molekularna


Katedra Chemii Bionieorganicznej


Innowacyjne metalofarmaceutyki w diagnostyce i leczeniu

 

WYKŁADY MONOGRAFICZNE

Realizowane są przez studentów kierunku Chemia II stopnia na 3 i 4 semestrze.

Wykłady w semestrze 3:


Jednostka


Tytuł wykładu monograficznego


Katedra Chemii Organicznej


Metody syntezy oraz właściwości biochemiczne protein i glikoprotein


Katedra Chemii Analitycznej


Metody badań w chemii supramolekularnej


Katedra Biochemii Molekularnej


Chemiczna synteza peptydów


Katedra Chemii i Radiochemii Środowiska


Radiochemia środowiska i ochrona radiologiczna


Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej


Fizykochemia związków kompleksowych


Katedra Technologii Środowiska


Zielone technologie


Katedra Chemii Fizycznej


Wprowadzenie do fotochemii

Radiosensybilizatory w służbie onkologii


Katedra Chemii Biomedycznej


Wybrane zagadnienia z chemii peptydów cz. I


Katedra Analizy Środowiska


Pobieranie i przygotowywanie próbek do analiz


Katedra Biotechnologii Molekularnej


Peptydy i białka w nauce i przemyśle


Katedra Chemii Teoretycznej


Chemia kwantowa anionów molekularnych


Katedra Chemii Bionieorganicznej


Oddziaływania związków przeciwdrobnoustrojowych z jonami metali

 

Wykłady w semestrze 4:


Jednostka


Tytuł wykładu monograficznego


Katedra Chemii Organicznej


Wybrane zagadnienia z chemii cukrów


Katedra Chemii Analitycznej


Zaawansowane metody elektrochemiczne


Katedra Chemii i Radiochemii Środowiska


Chemiczna i radiochemiczna analiza środowiska

Katedra Biochemii Molekularnej


Biologicznie czynne peptydy


Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej


Chemia środowisk niewodnych


Katedra Technologii Środowiska


Technologie zaawansowanego utleniania


Katedra Chemii Fizycznej


Wprowadzenie do kwantowej chemii komputerowej


Katedra Chemii Biomedycznej


Wybrane zagadnienia  z chemii peptydów cz. II


Katedra Analizy Środowiska


Analiza lipidów


Katedra Chemii Teoretycznej


Oprogramowanie w chemii obliczeniowej


Katedra Biotechnologii Molekularnej


Biotechnologia medyczna


Katedra Chemii Bionieorganicznej


Oddziaływania międzycząsteczkowe w układach bionieorganicznych

 

 

Pokaż rejestr zmian

Submitted on wtorek, Lipiec 30, 2019 - 14:00 by Andrzej Nowacki Changed on wtorek, Styczeń 21, 2020 - 22:00 by Andrzej Nowacki