OCHRONA ŚRODOWISKA II stopień, niestacjonarne – cykl kształcenia 2019-21

międzywydziałowy kierunek

OCHRONA ŚRODOWISKA

studia niestacjonarne drugiego stopnia

 

Informacje ogólne

Międzywydziałowy kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA jest prowadzony wspólnie przez trzy wydziały Uniwersytetu Gdańskiego: Wydział Biologii, Wydział Chemii oraz Wydział Oceanografii i Geografii. Studia stacjonarne I i II stopnia oraz studia niestacjonarne II stopnia na tym kierunku administrowane są przez Wydział Chemii. Program kształcenia na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA jest w pełni zgodny z zasadami Polskich Ram Kwalifikacji, określonymi w ustawie "Prawo o szkolnictwie wyższym" (Dz.U. Nr 146 poz. 1365 i póź. zm.).

Studia niestacjonarne II stopnia trwają dwa lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

W trakcie studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA studenci poszerzają i rozwijają swoją wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko pojętej wiedzy o środowisku, głównie w aspekcie zagrożeń stwarzanych przez rozwój cywilizacji i przeciwdziałania tym zagrożeniom. Program kształcenia ukierunkowany jest przede wszystkim na rozwijanie umiejętności praktycznych studentów, przydatnych w późniejszym życiu zawodowym. Stąd też wysoki udział ćwiczeń praktycznych, głównie laboratoryjnych w programie kształcenia.

Absolwent studiów niestacjonarnych II stopnia posiada pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu specjalistycznych zagadnień związanych z ochroną środowiska. W szczególności absolwent jest przygotowany do samodzielnego analizowania złożonych dotyczących ochrony środowiska, prowadzenia działalności o charakterze badawczym oraz gromadzenia i krytycznego analizowania danych dotyczących stanu środowiska pochodzących z różnorodnych źródeł. Osiągnięcie efektów kształcenia studiów drugiego stopnia stwarza absolwentom możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach oraz w organizacjach i instytucjach publicznych, pozarządowych i badawczo-naukowych, których działalność związana jest z monitoringiem i ochroną środowiska. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach III stopnia (doktoranckich) i studiach podyplomowych.

Organizacja toku studiów

Studia odbywają się zgodnie z programem kształcenia, opracowanym przez Radę Programową kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA i zatwierdzonym przez Senat UG. Zajęcia w pomieszczeniach dydaktycznych UG odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnych zjazdów. W ramach studiów studenci uczęszczają na przedmioty obowiązkowe, oraz na przedmioty wybrane przez siebie spośród oferowanych przedmiotów do wyboru (przedmioty fakultatywne).

Każdemu przedmiotowi przyporządkowano określoną liczbę punktów ECTS. Punkty ECTS są wartością liczbową (od 1 do 60) przyporządkowaną poszczególnym przedmiotom, proporcjonalną do wkładu pracy studenta w uzyskanie zaliczenia danego przedmiotu. Odzwierciedlają pracę jakiej wymaga każdy przedmiot w stosunku do całkowitej ilości pracy jaką musi wykonać student aby zaliczyć cały rok akademicki. Punkty ECTS przyporządkowuje się wszystkim komponentom studiów, np. wykładom, ćwiczeniom audytoryjnym i laboratoryjnym, seminariom, pracy dyplomowej, bez względu na to czy są przedmiotami obowiązkowymi czy też przedmiotami do wyboru (fakultatywnymi). Punkty ECTS można uzyskać również za prace związane z przygotowaniem przez studenta określonych raportów lub innych opracowań, z jego udziałem w badaniach naukowych, a także punkty związane z samodzielną nauką studenta. Studenci zobowiązani są uzyskać 60 punktów  ECTS rocznie (po 30 punktów w każdym semestrze) z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów do wyboru łącznie.

Przedmioty obowiązkowe (obligatoryjne)

Przedmioty obowiązkowe są wyszczególnione w planie studiów z podziałem na wykłady i ćwiczenia. Plan określa liczbę godzin poszczególnych zajęć, formę zaliczenia (egzamin, zaliczenie na ocenę, zaliczenie bez wpisywania oceny) oraz liczbę punktów ECTS przypisanych zajęciom.

Przedmioty do wyboru (fakultatywne)

W trakcie realizacji I semestru, studenci I roku studiów niestacjonarnych II stopnia zapisują się na przedmioty do wyboru (fakultatywne), na które będą uczęszczali w semestrze 2. Zapisy na przedmioty fakultatywne na 3 semestr prowadzone są elektronicznie w kwietniu roku poprzedzającego. Warunkiem uruchomienia przedmiotu fakultatywnego jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby osób (wykład min. 25, ćwiczenia audytoryjne min. 15, ćwiczenia laboratoryjne min. 8 osób). W przypadku nieuruchomienia przedmiotu, student który wybrał ten przedmiot wybiera inny, który zgromadził wymaganą liczbę uczestników. Zmiany (tylko w uzasadnionych przypadkach) wybranych przedmiotów fakultatywnych możliwe są w ciągu 7 dni od rozpoczęcia semestru.

Praktyki zawodowe

W przypadku studiów drugiego stopnia studenci odbywają obowiązkową praktykę zawodową po pierwszym roku studiów, w trakcie letniej przerwy wakacyjnej. Praktyka trwa minimum 6 dni (48 godzin) na studiach niestacjonarnych, jej pracochłonność odpowiada 4 pkt. ECTS; zaliczenie praktyki następuje w czasie trwania II roku studiów, co rejestrowane jest w indeksie studenckim odpowiednim wpisem.

Przedmioty dyplomowe

Studenci studiów niestacjonarnych II stopnia, bezpośrednio po zakończeniu rekrutacji, wybierają jednostkę organizacyjną (Katedrę, Zakład, Pracownię), w której będą wykonywać pracę magisterską i jednocześnie realizować blok przedmiotów z nią związanych (seminarium, pracownia specjalizacyjna, seminarium magisterskie i pracownia magisterska). Miejscem realizacji bloku przedmiotów dyplomowych będzie Wydział Biologii, Wydział Chemii lub Wydział Oceanografii i Geografii, w zależności od wyboru Katedry/Zakładu/Pracowni. Wybór jednostki organizacyjnej dokonywany jest na podstawie informacji nt. proponowanej tematyki naukowo-badawczej zamieszczonej na jej stronie domowej. Student informuje o swoim wyborze Dziekanat ds. Studenckich, przesyłając wypełnioną indywidualną kartę wyboru do dziekanatu. W ramach pracowni magisterskiej i seminarium magisterskiego, student przygotowuje pracę magisterską, która następnie jest oceniana przez opiekuna pracy oraz recenzenta. Studia II stopnia kończą się egzaminem magisterskim.

Informacje dodatkowe

Okresem zaliczeniowym na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA jest semestr. Na Wydziale Chemii obowiązuje elektroniczna ewidencja przebiegu studiów (indeks elektroniczny).

Uczestnictwo w studiach niestacjonarnych II stopnia na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA jest odpłatne. Wysokość opłat ustala Rektor UG osobnym zarządzeniem na trzy miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego.

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 30. Lipiec 2019 - 13:40; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: wtorek, 21. Styczeń 2020 - 19:30; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki