Kornelia Anna Kowalska | Wydział Chemii

Kornelia Anna Kowalska

Tytuł: 
Otrzymywanie, właściwości fizykochemiczne oraz struktura układów krystalicznych zawierających akrydyny (aminoakrydyny) oraz aromatyczne kwasy karboksylowe
Promotor: 
prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski

Data otwarcia przewodu

17 grudnia 2014