fbpx Postępowania doktorskie / Przewody doktorskie | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Postępowania doktorskie / Przewody doktorskie

Postępowania doktorskie / Przewody doktorskie

Imię i nazwisko Data Tytuł Recenzenci Załączniki
Jacek Jarosław Malinowski otwarcia przewodu:
13.05.2020
"Niemetalocenowe związki kompleksowe Cr(III), V(IV), Co(II) i Ni(II) – projektowanie nowych katalizatorów polimeryzacji olefin"

Promotor: dr hab. Dagmara Jacewicz, prof. UG
Karolina Zięba otwarcia przewodu:
11.03.2020
"Badanie oddziaływań hydrofobowych i lokalnych w modelowych układach oraz białkach"

Promotor: dr hab. Cezary Czaplewski, prof. UG
Michał Toński otwarcia przewodu:
19.02.2020
"Ocena zagrożenia środowiskowego lekami i ich produktami transformacji – analityka, występowanie i stabilność"

Promotor: dr hab. inż. Anna Białk-Bielińska, prof. UG
Paulina Natalia Mech otwarcia przewodu:
19.02.2020
"Badania in silico zależności struktura – aktywność pochodnych hydrazyny"

Promotor: dr hab. Agnieszka Chylewska
Małgorzata Agata Bogunia otwarcia przewodu:
19.02.2020
"Badanie oddziaływań hydrofobowych prostych cząsteczek metodami chemii obliczeniowej – zależność od kształtu, siły jonowej oraz temperatury"

Promotor: prof. dr hab. Mariusz Makowski
Julia Zwara otwarcia przewodu:
10.04.2019
"Otrzymywanie i charakterystyka nowych materiałów półprzewodnikowych do fotokatalitycznego generowania wodoru"

Promotor: prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska
Marta Urszula Wojciechowska otwarcia przewodu:
10.04.2019
"Wpływ środków ochrony roślin na skład związków kutykularnych i wewnętrznych wybranych gatunków owadów"

Promotor: dr hab. Marek Gołębiowski, prof. UG
Daniel Łukasz Wolecki otwarcia przewodu:
10.04.2019
"Rozwój możliwości wykorzystania upraw hydroponicznych do usuwania nowopojawiających się zanieczyszczeń antropogenicznych w komunalnych oczyszczalniach ścieków"

Promotor: dr hab. Jolanta Kumirska, prof. UG
Paulina Marta Spisz otwarcia przewodu:
10.04.2019
"Badania radiacyjne i biologiczne modyfikowanych nukleozydów w kontekście wspomagania radioterapii w warunkach hipoksji"

Promotor: prof. dr hab. Janusz Rak
Joanna Pianka otwarcia przewodu:
10.04.2019
"Projektowanie i synteza chemiczna analogów RTD-2 oraz analiza ich aktywności biologicznej wobec linii komórkowych raka piersi"

Promotor: prof. dr hab. Adam Lesner
Krzysztof Kamil Bojarski otwarcia przewodu:
10.04.2019
"Computational approaches to study protein-glycosaminoglycan interactions"

Promotor: dr hab. Sergey Samsonov
Magdalena Joanna Miodyńska otwarcia przewodu:
13.03.2019
"Otrzymywanie i charakterystyka fotokatalizatorów modyfikowanych kropkami kwantowymi"

Promotor: prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska
Aleksandra Moniakowska otwarcia przewodu:
13.03.2019
"Nagromadzenie izotopów 210Po i 210Pb w roślinach leczniczych"

Promotor: dr hab. Dagmara Strumińska-Parulska, prof. UG
Patrycja Paulina Parnicka otwarcia przewodu:
13.03.2019
"Otrzymywanie, charakterystyka i fotoaktywność półprzewodników modyfikowanych metalami ziem rzadkich"

Promotor: prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska
Daria Izabela Śmigiel-Kamińska otwarcia przewodu:
13.03.2019
"Określenie potencjału technik chromatograficznych do identyfikacji włókien tekstylnych poddanych działaniu wybranych czynników destrukcyjnych do celów sądowych"

Promotor: dr hab. Jolanta Kumirska, prof. UG
Jarosław Wieczorek otwarcia przewodu:
13.03.2019
"Zawartość 210Po i 210Pb w produktach konopnych oraz radiologiczne skutki ich przyjmowania"

Promotor: dr hab. Alicja Boryło, prof. UG
Patrycja Wilczewska otwarcia przewodu:
13.03.2019
"Synteza, charakterystyka i zastosowanie półprzewodników bizmutowych do fotokatalitycznego usuwania zanieczyszczeń z fazy wodnej"

Promotor: prof. dr hab. Ewa Siedlecka
Maciej Marcin Gromelski otwarcia przewodu:
13.02.2019
"Modelowanie zależności pomiędzy strukturą chemiczną leków a efektywnością ich sorpcji przez wybrane sorbenty organiczne"

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Puzyn
Jakub Duszczyk otwarcia przewodu:
13.02.2019
"Modyfikowane fosforanowe powłoki manganowe"

Promotor: prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska
Anna Romanowska otwarcia przewodu:
19.12.2018
"Nowe pochodne 10-metyloakrydyniowe o potencjalnych właściwościach chemiluminescencyjnych – synteza oraz właściwości fizykochemiczne i chemiluminescencyjne"

Promotor: prof. dr hab. inż. Jarzy Błażejowski
Elżbieta Damiana Szczepańska otwarcia przewodu:
19.12.2018
"Materiały nanostrukturalne: synteza, charakterystyka i zastosowanie w medycynie oraz kosmetyce"

Promotor: dr hab. Beata Grobelna, prof. nadzw.
Magdalena Pazda otwarcia przewodu:
14.11.2018
"Analityka wybranych leków oraz identyfikacja genów oporności na antybiotyki w systemach oczyszczania ścieków"

Promotor: dr hab. Jolanta Kumirska, prof. UG
Jakub Brzeski otwarcia przewodu:
17.10.2018
"Mechanizmy wybranych reakcji organicznych katalizowanych superkwasami Lewisa-Brønsteda i zależności kwasowości tych układów od struktury"

Promotor: prof. dr hab. Piotr Skurski
Oktawian Stachurski otwarcia przewodu:
26.09.2018
"Badanie procesów samoorganizacji i oddziaływań z modelowymi błonami lipidowymi kationowych lipopeptydów o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych"

Promotor: dr hab. Emilia Sikorska
Sandra Skibiszewska otwarcia przewodu:
26.09.2018
"Poszukiwanie skutecznego inhibitora agregacji ludzkiego osoczowego białka amyloidu A (hSAA1.1) oraz próby poznania mechanizmu tej agregacji"

Promotor: dr hab. Elżbieta Jankowska, prof. nadzw.
Magdalena Kropidłowska otwarcia przewodu:
26.09.2018
"Poszukiwanie modulatorów aktywności ludzkiego proteasomu 20S wśród związków pochodzenia naturalnego"

Promotor: prof. dr hab. Franciszek Kasprzykowski
Magda Maria Kozak otwarcia przewodu:
04.07.2018
"Bakteriobójcze i fotokatalityczne właściwości nanorurek modyfikowanych miedzią oraz srebrem"

Promotor: prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska
Zofia Cebula otwarcia przewodu:
04.07.2018
"Badania wybranych substancji o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym metodami elektrochemicznymi"

Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski
Anna Topolewska otwarcia przewodu:
13.06.2018
"Opracowanie jednolitej metodyki wyodrębniania, oczyszczania i oznaczania glikoalkaloidów steroidowych w materiale roślinnym i w żywności"

Promotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Marek Piotr Kobylański otwarcia przewodu:
18.04.2018
"Kompozyty na bazie nanorurek otrzymanych metodą elektrochemiczną"

Promotor: prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska
Ewelina Magdalena Wyrzykowska otwarcia przewodu:
18.04.2018
"Modelowanie wpływu ośrodka dyspersyjnego na wybrane właściwości fizykochemiczne nanocząstek tlenków metali"

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Puzyn
Małgorzata Witkowska otwarcia przewodu:
21.02.2018
"Projektowanie i ekspresja syntetycznych operonów do bioprodukcji multimetrycznych enzymów o znaczeniu przemysłowym"

Promotor: dr hab. Agnieszka Żylicz-Stachula
Maria Marczak otwarcia przewodu:
21.02.2018
"Badania teoretyczne układów zawierających aromatyczne zasady azotowe oraz kwasy nitrobenzoesowe"

Promotor: dr hab. Artur Sikorski
Marta Fiutak otwarcia przewodu:
21.02.2018
"Klonowanie molekularne, ekspresja i inżynieria ludzkich białek kompleksu telomerowego TRF1 i TRF2"

Promotor: prof. dr hab. Piotr Skowron
Przemysław Sumczyński otwarcia przewodu:
17.01.2018
"Badanie efektu podstawnikowego pozycji 2 pierścienia diazyny na właściwości fizyczne i pKa serii pochodnych pirazyny metodami ekserymentalnymi i teoretycznymi"

Promotor: prof. dr hab. Mariusz Makowski
Jerzy Paweł Wojsławski otwarcia przewodu:
06.12.2017
"Ocena mobilności farmaceutyków oraz produktów ich przemiany w środowisku glebowym"

Promotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Justyna Bednarko otwarcia przewodu:
06.12.2017
"Wykorzystanie metod DFT do analizy konformacyjnej nukleotydów i nukleozydów kwasu treonukleinowego"

Promotor: dr hab. Beata Liberek, prof. nadzw.
Kamila Sychowska otwarcia przewodu:
27.09.2017
"Peptydomimetyczne substraty i inhibitory ludzkiej neutrofilowej elastazy i proteinazy 3. Projektowanie, synteza chemiczna i badania enzymatyczne"

Promotor: prof. dr hab. Adam Lesner
Joanna Aleksandra Okońska otwarcia przewodu:
14.06.2017
"Projektowanie i chemiczna synteza peptydowych koniugatów flukonazolu o aktywności przeciwdrobnoustrojowej"

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Rolka
Milena Reszka otwarcia przewodu:
17.05.2017
"Fluorescencyjne wskaźniki aktywności β-glikozydaz wykazujące zjawisko wewnątrzcząsteczkowego przeniesienia protonu w stanie wzbudzonym"

Promotor: dr hab. Beata Liberek, prof. nadzw.
Małgorzata Anna Mędyk otwarcia przewodu:
17.05.2017
"Badania nad występowaniem i nagromadzaniem pierwiastków ziem rzadkich w grzybach (Basidiomycota)"

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Falandysz
Paweł Rudnicki-Velasquez otwarcia przewodu:
15.03.2017
"Opracowanie metod oznaczania wybranych związków biologicznie aktywnych z udziałem technik chromatograficznych i spektroskopowych wspartych analizą statystyczną"

Promotor: dr hab. Karol Krzymiński, prof. UG
Ewa Wioletta Sulecka-Mielewczyk otwarcia przewodu:
15.03.2017
"Zagadka specyficzności substratowej natywnej endonukleazo – metylotransferazy RM.Taqll: izolowanie, klonowanie oraz inżynieria białka"

Promotor: dr hab. Agnieszka Żylicz-Stachula
Paulina Urszula Kobylis otwarcia przewodu:
11.01.2017
"Charakterystyka i zastosowanie jonowych ciekłych matryc do analizy ilościowej farmaceutyków techniką MALDITOF"

Promotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Martyna Danuta Saba otwarcia przewodu:
14.12.2016
"Badanie oddziaływania odlewni metali nieżelaznych na pobliski ekosystem leśny: wpływ emisji metali ciężkich na glebę i grzyby"

Promotor: prof. dr hab.Jerzy Falandysz
Katarzyna Maria Olkiewicz otwarcia przewodu:
14.12.2016
"Projektowanie i synteza koniugatów peptydowych o aktywności przeciwdrobnoustrojowej i/lub przeciwnowotworowej"

Promotor: dr hab. Anna Łęgowska, prof. UG
Małgorzata Giżyńska otwarcia przewodu:
09.11.2016
"Wykorzystanie C-końcowej sekwencji białka Blm10 do otrzymania efektywnych stymulatorów aktywności ludzkiego proteasomu 20S"

Promotor: dr hab. Elżbieta Jankowska, prof. UG
Hanna Lis otwarcia przewodu:
12.10.2016
"Ciecze jonowe jako alternatywne fazy akceptorowe w ekstrakcji pasywnej nowo pojawiających się zanieczyszczeń z wody"

Promotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Aleksandra Jakubus otwarcia przewodu:
21.09.2016
"Nanorurki węglowe jako innowacyjny sorbent w technikach ekstrakcji nowopojawiających się zanieczyszczeń środowiska"

Promotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Samanta Kinga Romanowska otwarcia przewodu:
15.06.2016
"Modyfikowane nukleozydy jako substraty kinaz nukleozydowych. Modelowanie aktywności enzymatycznej przy użyciu metod QM/MM"

Promotor: prof. dr hab. Janusz Rak
Anna Rybińska-Fryca otwarcia przewodu:
18.05.2016
"Wpływ metody opisu struktury chemicznej cieczy jonowych na zdolność przewidywania w modelach struktura-właściwości"

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Puzyn
Justyna Czechowska-Kryszk otwarcia przewodu:
18.05.2016
"Chemiluminogenne pochodne akrydyny jako nowe odczynniki przydatne w badaniach immunochemicznych "

Promotor: dr hab. Karol Krzymiński, prof. UG
Aleksandra Katarzyna Bojke otwarcia przewodu:
18.11.2015
"Wpływ infekcji grzybiczej na skład lipidów wybranych gatunków owadów"

Promotor: prof. UG, dr hab. Marek Gołębiowski
Sylwia Barbara Szulta otwarcia przewodu:
18.11.2015
"Określenie struktury jednostki powtarzanej O-polisacharydów izolowanych ze szczepów bakterii rodzaju Cronobacter"

Promotor: prof. UG, dr hab. Zbigniew Kaczyński
Magdalena Jolanta Cerkowniak otwarcia przewodu:
16.09.2015
"Badanie składu lipidów powierzchniowych i wewnętrznych o potencjalnej aktywności przeciwgrzybiczej w wybranych gatunkach owadów"

Promotor: prof. UG, dr hab. Marek Gołebiowski
Magdalena Brzezińska-Bodal otwarcia przewodu:
16.09.2015
"Charakterystyka specyficzności substratowej wybranych enzymów z klas hydrolaz metodami chemii kombinatorycznej"

Promotor: prof. dr hab. Adam Lesner
Natalia Maciejewska otwarcia przewodu:
08.07.2015
"Otrzymywanie i charakterystyka wybranych białek organizmów ekstremofilnych "

Promotor: dr hab. Aneta Szymańska
Michał Żyndul otwarcia przewodu:
10.06.2015
"Synteza oraz badania radiacyjne i fotochemiczne nukleozydów o właściwościach sensybilizujących"

Promotor: prof. dr hab. Janusz Rak
Grzegorz Piotr Romańczyk otwarcia przewodu:
11.02.2015
"Inkorporacja i wydalanie polonu 210 Po oraz ołowiu 210 Pb z organizmu człowieka "

Promotor: dr hab. Alicja Boryło
Aliaksei Oleg Papkov otwarcia przewodu:
14.01.2015
"Zmiana specyficzności substratowej termostabilnej endonukleazy restrykcyjnej TthHB27I za pomocą inżynierii genetycznej motywu katalicznego oraz wiążącego kofaktor "

Promotor: prof. dr hab. Piotr Skowron
Justyna Wiktoria Wielińska otwarcia przewodu:
17.12.2014
"Zastosowanie metod DFT do badania geometrii 2-hydroksyiminocukrów oraz równowag kwasowo-zasadowych wybranych farmaceutyków"

Promotor: prof. UG, dr hab. Beata Liberek
Kornelia Anna Fennig otwarcia przewodu:
17.12.2014
"Otrzymywanie, właściwości fizykochemiczne oraz struktura układów krystalicznych zawierających akrydyny (aminoakrydyny) oraz aromatyczne kwasy karboksylowe"

Promotor: dr hab. Artur Sikorski
Karolina Ossowska otwarcia przewodu:
19.11.2014
"Określenie struktury chemicznej O-antygenów fitopatogennych bakterii rodzajów Dickeya i Pectobacterium"

Promotor: prof. UG, dr hab. Zbigniew Kaczyński
Dorota Wileńska otwarcia przewodu:
15.10.2014
"Aniony superhalogenowe jako komponenty cieczy jonowych oraz jonów obojnaczych"

Promotor: dr hab. Iwona Anusiewicz, prof. nadzw.
Anna Marta Cirocka otwarcia przewodu:
15.10.2014
"Nowe materiały elektrodowe w zastosowaniach elektroanalitycznych "

Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski
Małgorzata Szyszkowska otwarcia przewodu:
11.06.2014
"Badania struktury i właściwości fotofizycznych aromatycznych pochodnych acetylenu i diacetylenu"

Promotor: prof. dr hab. Wiesław Wiczk
Katarzyna Justyna Odziomek otwarcia przewodu:
13.11.2013
"Badanie wpływu struktury chemicznej nanocząstek pochodnych hydroksyapatytu na ich właściwości fizykochemiczne i biologiczne metodami in silico"

Promotor: prof. UG, dr hab. Tomasz Puzyn
Sviatlana Pankavec otwarcia przewodu:
12.06.2013
"Pierwiastki nagromadzone w wybranych gatunkach borowików i wnoszące ryzyko dla zdrowia: status iocena"

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Falandysz
Piotr Urbaszek otwarcia przewodu:
12.06.2013
"Przewidywanie sorpcji wybranych Trwałch Zanieczyszczeń Organicznych TZO na powierzchni fulerenu C60 i innych nanostruktur węglowych"

Promotor: prof. UG, dr hab. Tomasz Puzyn
Kinga Małgorzata Marszewska otwarcia przewodu:
20.02.2013
"Określenie struktury chemicznej O-polisacharydów bakterii rodzaju Cronobacter"

Promotor: prof. UG, dr hab. Zbigniew Kaczyński
Bartłomiej Zaborowski otwarcia przewodu:
27.06.2012
"Przewidywanie struktur białek metodą dynamicznego składania fragmentów i zawężania przestrzeni konformacyjnej w polu siłowym UNRES"

Promotor: prof. UG, dr hab. Cezary Czaplewski
Dominik Walczak otwarcia przewodu:
22.02.2012
"Synteza i badania konformacyjne usztywnionych pierścieni furanozowych"

Promotor: prof. UG, dr hab. Beata Liberek
Dmitrijs Lapidus otwarcia przewodu:
21.12.2011
"Molecular modeling of amylin 10-29 amyloidosis"

Promotor: prof. dr hab. Adam Liwo
Joanna Małgorzata Kreczko-Kurzawa otwarcia przewodu:
08.12.2010
"Rola wybranych inhibitorów enkefalinaz w biologii nowotworu jelita grubego. Projektowanie i synteza związków o charakterze przeciwnowotworowym w oparciu o strukturę sialorfiny"

Promotor: prof. dr hab. Piotr Skowron
Barbara Anna Michalska otwarcia przewodu:
10.11.2010
"Zastosowanie reakcji PCR i powielania DNA w organizmach bakteryjnych do syntezy DNA znakowanego halogenopochodnymi zasad nukleinowych oraz badania foto i radio-uczulajacych właściwości tych pochodnych na wybranych liniach komórek nowotworowych"

Promotor: prof. dr hab. Janusz Rak
Grażyna Barbara Krasińska otwarcia przewodu:
10.11.2010
"Ocena składu mineralnego, wpływu przetwarzania kulinarnego i biodostępnoścvi składników mineralnych oraz ich wartości odzywczej dla wybranych gatunków grzybów i przetworów grzybowych"

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Falandysz
Magdalena Maria Cyman otwarcia przewodu:
10.11.2010
"Synteza i badania biologiczne 2-deoksy-2-hydroksyiminowych pochodnych alditoli, potencjalnych chemoterapeutyków przeciwgrzybicznych"

Promotor: prof. UG, dr hab. Beata Liberek
Dawid Michał Jagieła otwarcia przewodu:
13.10.2010
"Zastosowanie algorytmów genetycznych do optymalizacji parametrów pola siłowego UNRES"

Promotor: prof. UG, dr hab. Cezary Czaplewski
Andrzej Antoni Sieradzan otwarcia przewodu:
23.06.2010
"Synteza, właściwosci fizykochemiczne i zastosowanie analityczne chemiluminogenów 9-fenoksykarbonylo-10-metyloakrydoniowych"

Promotor: prof. UG, dr hab. Karol Krzymiński
Monika Szulc otwarcia przewodu:
09.06.2010
"Synteza nowych analogów wankomycyny o potencjalnych właściwościach bakteriobójczych"

Promotor: prof. UG, dr hab. Janusz Madaj
Anna Małgorzata Dryżałowska otwarcia przewodu:
10.03.2010
"Badanie składu mineralnego i właściwości bioindykacyjnych podgrzybka złotawego (Xerocomus chrysenteron): wpływ składu podłoża glebowego i zabiegów kulinarnych na wartość odżywczą gatunku"

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Falandysz
Agnieszka Józefina Ożóg otwarcia przewodu:
22.02.2006
"Nowe układy chemiluminogenne wywodzące się z grupy estrów akrydyniowych - synteza, struktura, fizykochemia, optymalizacja pod katem zastosowań analitycznych"

Promotor: dr hab. Karol Krzymiński, prof. UG