Informacja o godzinach pracy pracowni i gabinetów lekarskich UCK w Gd. Wrzeszczu, al. Zwycięstwa 30 (oprócz sobót i niedziel) | Wydział Chemii

Informacja o godzinach pracy pracowni i gabinetów lekarskich UCK w Gd. Wrzeszczu, al. Zwycięstwa 30 (oprócz sobót i niedziel)

Informacja o godzinach pracy pracowni i gabinetów lekarskich UCK w Gd. Wrzeszczu, al. Zwycięstwa 30 (oprócz sobót i niedziel)

Dotyczy zmiany w sposobie parkowania autem podczas profilaktycznych badań lekarskich pracowników UG w UCK – Gdańsk, Al. Zwycięstwa 30.

W związku z wprowadzeniem „systemu szlabanowego” dla wjazdu i wyjazdu samochodów z parkingu wewnętrznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 30, w którym pracownicy UG obowiązani są wykonywać profilaktyczne badania lekarskie: wstępne, okresowe i kontrolne – proszę o:

 • pobranie biletu w terminalu wjazdowym znajdującym się - od strony kierowcy,
 • sprawdzenie podczas rejestrowania się na profilaktyczne badania w Poradni Medycyny Pracy UCK, czy Rejestracja wydała specjalny ”kod wyjazdowy”, umożliwiający bezpłatny wyjazd po zakończeniu wizyty w UCK - bez względu na czas spędzony na badaniach, (analizy, RTG, okulista, lekarz profilaktyk i inne związane z badaniami profilaktycznymi pracownika),
 • podczas wyjazdu – posłużenie się otrzymanym kodem na klawiaturze czytnika – wspomnianego terminala.

Według zapewnienia Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego UCK – pracownik UG, posiadający Skierowanie na profilaktyczne badania lekarskie, do czasu zakończenia badań – nie będzie miał zmienionego kodu wyjazdowego.

link do zarządzenia Rektora ws. badań lekarskich pracowników UG:

http://www2.ug.edu.pl/pl/dz_org/prawo/?akcja=pokaz_dane&id=2740

Wyodrębnione okienko Rejestracji Poradni Medycyny Pracy mieści się na parterze, w miejscu, gdzie dotychczas mieściła się rejestracja RTG; telefon: 58 347-10-04 oraz: 58 347-22-82. (czynna od 7.00 do 18.00). W celu uzyskania przez pracownika Orzeczenia Lekarskiego do pracy na określonym stanowisku, przełożony, kierujący pracownika na profilaktyczne badanie, obowiązany jest szczegółowo wypełnić druk stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora UG nr 41/R/15: „Skierowanie na badania lekarskie”. W razie potrzeby, w szczególności przy wypełnianiu pkt I – IV „Skierowania” bezpośredni przełożony może skontaktować się z Inspektoratem BHP UG ( tel: 58 523 24 24; 523 24 20; 523 33 60).

Uwaga 1. Wskazane jest osobiste zgłaszanie się do Rejestracji Poradni Medycyny Pracy – ze względu na konieczność uzyskania skierowań na wykonanie analiz laboratoryjnych i RTG płuc oraz pobrania specjalnego, darmowego pojemnika do analizy moczu. Wykonanie analiz laboratoryjnych będzie możliwe tego samego dnia przy rejestrowaniu się, o ile pracownik kierowany na badania zgłosi się na czczo). Terminy pozostałych badań tzw. pomocniczych i wizyty u lekarza w celu uzyskania orzeczenia o zdolności do pracy – Rejestracja ustala w porozumieniu z Pracownikiem kierowanym na badania i na podstawie informacji zamieszczonych przez przełożonego w Skierowaniu na badania lekarskie (m.in. opis warunków pracy i czynników niebezpiecznych, szkodliwych, uciążliwych itd.). Dla pracowników, którzy chcieliby telefonicznie zasięgnąć informacji nt. badań – w godz. 8.00 – 11.00 i w godz. 15.00 – 18.00 (oprócz soboty i niedzieli) uruchomiony jest „telefoniczny punkt informacyjny” pod nr tel. 58 347-10-04. (długi czas oczekiwania na połączenie).

Uwaga 2. Wszystkie niezbędne badania: analizy laboratoryjne, tzw. pomocnicze oraz uzyskanie Orzeczenia Lekarskiego Nr…. powinny być wykonane w ciągu dwóch dni. Pracownik UG, kierowany na badania lekarskie sam decyduje i ustala z Rejestracją Poradni Medycyny Pracy, czy dni te mają być dniami następującymi po sobie, czy w „rozbiciu”.

Uwaga 3. UCK w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 30 wyznaczył miejsca parkingowe dla pracowników UG udających się na profilaktyczne badania lekarskie. Parkować można także po obu stronach chodnika przy ul. Traugutta (od listopada 2017 r. -  parkowanie płatne), z zachowaniem - zgodnie z przepisami - szerokości przejścia dla pieszych.

Uwaga 4. W związku z wprowadzeniem w UCK systemu komputerowego - w dniu ustalonej wizyty u lekarza uprawnionego do profilaktycznych badań - należy najpierw zgłosić / potwierdzić ten fakt w Rejestracji Poradni Medycyny Pracy ( stanowisko z lewej strony okienka Rejestracji - bez kolejki).

1. Laboratorium analityczne pokój nr 4 parter.: w godz. 6.15 -12.00 (Obowiązuje skierowanie wydane przez Rejestrację Poradni Medycyny Pracy w trakcie rejestrowania się pracownika, posiadającego Skierowanie wypełnione przez przełożonego).

2. Pracownia RTG (parter)- duży obraz płuc - w godz. 07.00-13.00 - obowiązuje skierowanie wydane przez Rejestrację Poradni Medycyny Pracy - do uzyskania - w trakcie rejestrowania się pracownika. RTG należy wykonać - przed wizytą u lekarza uprawnionego do profilaktycznych badań. Częstotliwość wykonywania RTG płuc - zgodnie z zapisem lekarskim w Karcie Pacjenta – maksymalnie co 4 lata.

3. Pracownia EKG - pokój Nr 2 (parter) czynna od godz. 8.00 do godz.18.00 - (obowiązuje skierowanie od lekarza uprawnionego do profilaktycznych badań).

4.Okulista (I piętro) - wykonują - co 4 lata - przed wizytą u lekarza uprawnionego do profilaktycznych badań - tylko ci pracownicy, którzy są zatrudnieni przy pracach z monitorem ekranowym powyżej 4 godz. dziennie - albo posiadający odrębne skierowanie:

 • Poniedziałek od  8.30 do 11.00
 • Wtorek         od 10.30 do 13.00
 • Środa           od 10.30 do 13.00
 • Piątek          od  8.30  do 13.00

5. Laryngolog: (I piętro) - wykonują - profilaktycznie - co 5 lat - przed wizytą u lekarza uprawnionego do profilaktycznych badań - nauczyciele akademiccy (ze względu na narażenie na wysiłek głosowy) lub pracownicy posiadający odrębne skierowanie od ww. lekarza. Osoby z rozpoznaną chroniczną chorobą narządu głosu - wykonują badanie laryngologiczne zgodnie z zaleceniem lekarskim - np. przed każdym badaniem okresowym:

 • Wtorek    od 9.00 do 10.30
 • Środa      od 8.00 do  9.30
 • Piątek     od 9.00 do 10.30

6. Lekarze uprawnieni do profilaktycznych badań pracowników UG – gabinety nr 125 i 126 - I p.:

 • Poniedziałek od 8.30 do 18.00
 • Wtorek         od 8.00 do 13.00
 • Środa           od 8.00 do 16.00
 • Czwartek      od 8.00 do 18.00
 • Piątek          od 7.30 do 12.00

Orientacyjny czas oczekiwania do wybranego lekarza uprawnionego do profilaktycznych badań - pomimo wyznaczonej godziny wizyty przez Rejestrację, (pod warunkiem, iż pracownik przybędzie punktualnie ) - to ok. 30 min. W skrajnych przypadkach przedłużania się oczekiwania ponad 30 min. - należy zgłosić się do Rejestracji Poradni Medycyny Pracy, która podejmie odpowiedni sposób interwencji.

7. Pracownicy narażeni na działanie promieniowania jonizującego, tzw. „J” zgłaszają się (po zarejestrowaniu w Rejestracji Poradni Medycyny Pracy) do lekarzy posiadających uprawnienia „tzw. J”:

 • dr Małgorzata Bartoszewska – Dogan: Wtorek od 8.00 do 13.00;
 • dr Monika Nowalińska: Środa od 12.30 do 15.00; Czwartek od 12.30 do 15.00; Piątek od 8.30 do 11.30
 • dr Irena Rąbca: Środa od 8.00 do 13.00; Piątek od 7.30 do 12.00
 • dr Barbara Kołtuńska - Świeca Poniedziałek od 12.30 do 18.00;

Na badania tzw. „J” należy zgłaszać się z wykonanymi wcześniej wynikami badań laboratoryjnych (morfologia pełna, retykulocyty), z wynikiem badania lekarza-specjalisty np. okulisty, ewentualnie laryngologa.

8. Dr Małgorzata Bartoszewska–Dogan , dr Irena Rąbca oraz dr Barbara Kołtuńska-Świeca mają także uprawnienia do badań kierowców. W celu wykonania badania wymagane są badania psychologiczne. Należy przedstawić w Rejestracji Poradni Medycyny Pracy UCK skierowanie od przełożonego zawierające zapis: „ kierowanie samochodem służbowym UG” oraz określić kategorię prawa jazdy.

9. Uprawnienia do badań dla celów morskich (licencja) posiada dr Barbara Kołtuńska - Świeca. W celu wykonania przez pracownika badań dla celów morskich należy przedstawić w Rejestracji Poradni Medycyny Pracy UCK „Skierowanie na badania lekarskie” wypełnione i podpisane przez przełożonego. Na podstawie informacji zawartych w Skierowaniu – ustalony zostanie zakres badań dodatkowych – specjalistycznych i dokładny termin badania!

10. Badania dla strażników ochrony, którzy obowiązani są wykonać badania w celu odnowienia „licencji kwalifikowanego pracownika ochrony” (podst. pr.: rozp. MZ w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej; Dz.U. z 2015 poz. 2323 – data wejścia w życie 31.12.2015r.):

 • zazwyczaj wtorki - od godz. 8.00 do 16.00 – dokładne godziny wizyt ustala Rejestracja Poradni Medycyny Pracy.

Należy przedstawić w Rejestracji Poradni Medycyny Pracy „Skierowanie na badania lekarskie” wypełnione i podpisane przez przełożonego. Pracownik ochrony, w celu uzyskania orzeczeń: lekarskiego i psychologicznego - będzie wykonywał badania ustalone na podstawie obowiązującego aktu prawnego, o którym mowa wyżej.

11. Gabinet szczepień ochronnych (pok. nr 2 ) - dla pracowników wykonujących prace ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 22.04.2005 r. - w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. nr 81; poz. 716). Skierowanie - jak na badania profilaktyczne -  wystawia bezpośredni przełożony pracownika. (p. "Uwaga" poniżej).

Gabinet jest czynny (oprócz sobót i niedziel) w godz.: 8.00 – 14.30. Tel: 58 347-21-27

Pracodawca finansuje jedynie te szczepienia, które wymienione są w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu czynności zawodowych pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności (Dz. U. z 2012r.; poz. 40. Pracownik obowiązany jest przedstawić swoją pisemną zgodę na zaszczepienie - po zapoznaniu się z treścią ulotki dołączonej do szczepionki. Szczepienia ochronne wykonywane będą na podstawie odrębnego „Skierowania do Gabinetu Zabiegowego” wydanego przez lekarza uprawnionego do profilaktycznych badań - w trakcie badań profilaktycznych pracownika.

 • Szczepienie na wzw typu B oraz przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu mogą być wykonywane łącznie, tego samego dnia.
 • Szczepienie przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu powinno być wykonane nie później niż do końca marca każdego roku.

Pracownik obowiązany jest zgłosić się na szczepienie w ciągu 24 godzin od uzyskania od lekarza „Skierowania do Gabinetu Zabiegowego”.

UWAGA: lekarzowi - w trakcie szczegółowego wywiadu lekarskiego należy okazać: 1) prawidłowo wypełnione i podpisane przez przełożonego „Skierowanie na badania lekarskie” z określeniem szkodliwego czynnika biologicznego, z którym pracownik ma kontakt w czasie wykonywania prac, z informacją o rodzaju stosowanych ochron, 2) wyniki badań krwi i innych analiz wskazanych do wykonania przez lekarza podczas pierwszego wywiadu:” lekarz / pracownik”.

Ważne!! Pracownik, który otrzymał pisemną informację z datami wykonania szczepień tzw. przypominających w związku ze szczepieniami o których mowa wyżej – obowiązany jest do przestrzegania terminów i zgłaszania lekarzowi uprawnionemu do profilaktycznych badań /Rejestracji Poradni Medycyny Pracy – z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni przed terminem zaszczepienia przypominającego - w celu zakupienia dla niego szczepionki (mają krótki okres przydatności).

UWAGA! OKULARY DO PRACY PRZY KOMPUTERZE STACJONARNYM!!!!

Uczelnia zwraca koszty do 250 zł za okulary korygujące wzrok pracownika, w przypadku stwierdzenia przez okulistę w trakcie profilaktycznego badania okresowego konieczności ich używania w związku z pracą przy obsłudze monitora ekranowego przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Bezpośredni przełożony, kierujący pracownika zgodnie z zarządzeniem Rektora UG Nr 41/R/15 na profilaktyczne badania do UCK, z którym Uczelnia zawarła umowę na świadczenie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami - obowiązany jest umieścić informację o ilości godzin pracy dziennie przy monitorze ekranowym w „Skierowaniu na badania lekarskie”. Zwrot ww. kosztów - na podstawie przesłanej do Działu Pracowniczych Spraw Socjalnych faktury vat ( rachunku) wystawionej na Uniwersytet Gdański z wpisanym numerem NIP Uniwersytetu Gdańskiego (584-020-32-39), adresem: 80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8 oraz zawierającej na odwrocie: a) pisemne poświadczenie bezpośredniego przełożonego o ilości godzin pracy dziennie przy monitorze ekranowym; b) datę wystawienia przez lekarza aktualnego orzeczenia lekarskiego o zdolności do pracy na stanowisku z adnotacją „praca przy monitorze ekranowym w okularach korygujących wzrok”.

Uwaga! Określenie „okulary korygujące wzrok” oznacza ochronę przed szkodliwym oddziaływaniem ekranu komputera na wzrok (np. poprzez promieniowanie, pole elektrostatyczne). Okulary korygujące mają zmniejszyć ryzyko osłabienia wzroku. Pracownik posiadający adnotację lekarską o potrzebie stosowania okularów korygujących do pracy z monitorem ekranowym – obowiązany jest niezwłocznie je zakupić. Dział Pracowniczych Spraw Socjalnych honoruje faktury / rachunki za okulary z datą do 3 m-cy po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego od okulisty lub lekarza wystawiającego orzeczenie o zdolności do pracy o konieczności stosowania okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Uwaga! Okulary - wyłącznie - z powłoką antyrefleksyjną nie są okularami korygującymi wzrok i zwrot kosztów nie przysługuje.

Aleksandra Radej Gł. Specj. ds. BHP UG