Aktualizacja komunikatu dotyczącego zawartej umowy z firmą TNT Worldwide Express (Poland) Sp. z o.o. na świadczenie usług kurierskich. | Wydział Chemii

Aktualizacja komunikatu dotyczącego zawartej umowy z firmą TNT Worldwide Express (Poland) Sp. z o.o. na świadczenie usług kurierskich.

AKTUALIZACJA:

Wprowadzono załacznik z dodatkowymi usługami świadczonymi przez TNT 

Opłata za papierową fakturę dla Uniwersytetu Gdańskiego została zniesiona i nie będzie naliczana do końca trwania umowy. 

 

Nr postępowania: A120-211-20/16/MB/I – kurierskie przesyłki krajowe

Nr postępowania: A120-211-20/16/MB/II –kurierskie  przesyłki zagraniczne

 

KOMUNIKAT

Dział Zamówień Publicznych informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zawarł z firmą TNT Worldwide Express (Poland) Sp. z o.o. umowa na:

Świadczenie usług kurierskich polegających na przyjmowaniu przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek w obrocie krajowym (w części I) oraz  zagranicznym transportem drogowym i lotniczym, z obsługą celną (w części II),  w trybie „od drzwi do drzwi” na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego.

 

  • Paragrafy 1 ust. 2  umów określają  jakie przesyłki mogą być przedmiotem usług kurierskich świadczonych przez TNT Worldwide Express (Poland) Sp. z o.o.
  • Nadawanie przesyłek może się odbywać w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego wyszczególnionych w załączniku nr 9 do SIWZ.
  • Warunki świadczenia usług przewozu oraz cennik stanowią załączniki do umowy.
  • Umowa i załączniki stanowią instrukcję dla wszystkich korzystających z usług kurierskich.
  • Jednostki organizacyjne wymienione w załączniku do umowy powinny w związku z powyższym zmienić dotychczasowe pieczątki (w zakresie nr umowy i postępowania).

 

Faktury za usługi pocztowe należy opracowywać odpowiednio dla przesyłek krajowych lub zagranicznych:

Zamówienie publiczne nr A120-211-20/16/MB/I –przesyłki krajowe

Zamówienie publiczne nr A120-211-20/16/MB/II –przesyłki zagraniczne

 

Przetarg nieograniczony (art.39 ust. Pzp)

Dokumentacja znajduje się w Dziale Zamówień Publicznych

……………………………………………………

(data i podpis osoby dokonującej zamówienia)