Rozprawy doktorskie zewnętrzne | Wydział Chemii

Zawiadomienia o obronach rozpraw doktorskich z innych jednostek

Data obrony

Broniący

Temat rozprawy doktorskiej

Jednostka

13.06.2017 mgr Mateusz Urbańczyk Zastosowanie regularyzacji rzadkiej w pomiarach dyfuzyjnych NMR Uniwersytet Warszawski
09.06.2017 mgr inż. Bartosz Przybył Stereochemia i właściwości 4+1 koordynacyjnych pochodnych ftalocyjaniny cynku Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu
06.06.2017 mgr Piotr Gniewek Perturbacyjna teoria rozszczepienia wymiennego elektronowych poziomów energetycznych cząsteczek dwuatomowych Uniwersytet Warszawski
02.06.2017 mgr Joanna Palion-Gazda Kompleksy metali przejściowych z 2,3,5,6-tetrakis(2-pirydylo)piryzyną w aspekcie badań strukturalnych, spektroskopowych oraz magnetycznych Uniwersytet Śląski
02.06.2017 mgr Patryk Niedbała Zastosowanie receptorów typu niedomkniętych kryptandów w badaniach procesów rozpoznania anionów z użyciem technik chemii kombinatoryjnej Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie
02.06.2017 mgr inż. Przemysław Hahn Badania nad otrzymywaniem preparatów enzymatycznych i zastosowaniem ich w reakcjach glikozylacji Politechnika Śląska
01.06.2017 mgr inż. Agata Ptaszek-Budniok Badania nad otrzymywaniem N-podstawionych tionokarbaminianów alkilowych, jako nowych donorów grup osłaniających Politechnika Śląska
01.06.2017 mgr Anna Polasz Temperaturowo zależne efekty dichroizmu liniowego w widmach w podczerwieni kryształów molekularnych, zawierających w sieciach krystalicznych łańcuchy wodorowo związanych molekuł Uniwersytet Śląski
31.05.2017 mgr inż. Aleksandra Hejna Badania nad zastosowaniem gliceryny odpadowej pochodzącej z procesu produkcji biopaliw w technologii poliuretanów Politechnika Gdańska
18.05.2017 mgr Michał Andrzejewski Pressure-induced structural transformations of coordination polymers Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
15.05.2017 mgr inż. Marta Jarczewska Badanie charakteru oddziaływań kwasy nukleinowe-analit w warstwach receptorowych biosensorów Politechnika Warszawska
12.05.2017 mgr inż. Agnieszka Dylong Struktura i właściwości N,O-donorowych dwupierścieniowych pochodnych kwasu imidazolooctowego i ich kompleksów z wybranymi jonami metali bloku d Politechnika Wrocławska
10.05.2017 mgr Joanna Śliwiak Complexes of PR-10 proteins with plant hormones: crystallographics and biophysical studies Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
09.05.2017 mgr inż. Tomasz Szumełda Wpływ struktury bimetalicznych cząstek Pd-X (X=Au, Ir) w katalizatorach nośnikowych na selektywność uwodorniania C=O/C=C w nienasyconych związkach karbonylowych Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
09.05.2017 mgr inż. Karolina Matuszek Badania właściwości katalitycznych kwasowych cieczy jonowych w modelowych procesach chemicznych Politechnika Śląska
09.05.2017 mgr Weronika Kotkowiak Nowe pochodne aptameru wiążącego trombinę o potencjalnych właściwościach antykoagulacyjnych Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
09.05.2017 mgr inż. Agnieszka Jabłońska Synteza, badania strukturalne i spektroskopowe kompleksów cynku i kadmu z ligandem tris(2,6-diizopropylofenoksy)silanotiolanowym Politechnika Gdańska
05.05.2017 mgr Tomasz Manszewski

Structural studies of S-adenosyl-L-homocysteine hydrolase from symbiotic nitrogen-fixing bacteria

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
28.04.2017 mgr inż. Małgorzata Rutkowska Badanie jednorodności i trwałości kandydatów na materiały odniesienia (gleba, osad denny, tkanka śledzia, tkanka dorsza, tkanka kormorana) na podstawie wyników oznaczania całkowitej zawartości rtęci i metylortęci Politechnika Gdańska
28.04.2017 mgr inż.Tomasz Kaczyński Synteza i badanie reakcji otwarcia pierścienia 3 - (pirydyn-2-ylo) -1,3,2-oksazafosfolidyny pod wpływem difosforanów Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Cymbała
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Cymbała
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 25 maja 2017 roku, 13:28