Rozprawy doktorskie zewnętrzne | Wydział Chemii

Zawiadomienia o obronach rozpraw doktorskich z innych jednostek

Data obrony

Broniący

Temat rozprawy doktorskiej

Jednostka

03.07.2017 mgr inż. Rafał Jakubowski Synteza fosforylowanych układów aza- i oksaheterocyklicznych    i ich wykorzystywanie do otrzymywania związków o aktywności cytotoksycznej Politechnika Łódzka
30.06.2017 mgr Rupashree Dass Perturbation treatment of the exchange splitting of electronic energy levels in diatomic molecules Uniwersytet Warszawski
29.06.2017 mgr inż. Iga Gubańska Synthesis and characterization of novel aliphatic polyurethanes for tissue engineering applications Politechnika Gdańska
28.06.2017 mgr Paulina Materna Synteza, badania strukturalne i właściwości alkiloamoniowych pochodnych arylowych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
28.06.2017 mgr inż. Radosław Kozak

Wpływ kompleksów typu σ oraz µ na mikrostrukturę polibutadienu otrzymywanego w procesie polimeryzacji anionowej

Instytut Chemii          Uniwersytetu Śląskiego
28.06.2017 mgr Aleksandra Gerus Makrocykliczna amina typu heksaaza i jej modyfikacje. Kompleksy lantanowców, efekty chiralne i katalityczne Uniwersytet Wrocławski
27.06.2017 mgr Urszula Szczepaniak Spectroscopy and photochemistry of astrophysically - relevant molecules of the cyanoacetylene family Instytut Chemii Fizycznej PAN    w Warszawie
27.06.2017 mgr inż. Tadeusz Pilipczuk Opracowanie nowych metodyk oznaczeń ilościowych i jakościowych izotiocyjanianów oraz związków indolowych w próbkach roślin z rodziny Brassicaceae Politechnika Gdańska
27.06.2017 mgr Małgorzata Kauch Calculations of nuclear spin-spin coupling constans in metaloorganic compounds Uniwersytet Warszawski
27.06.2017 mgr Dawid Jędrzkiewicz Aminofenolanowe i aminonaftolanowe kompleksy cynku w reakcjach polimeryzacji laktydu Uniwersytet Wrocławski
26.06.2017 mgr Agnieszka Sadowska-Kuzioła Nowe związki makrocykliczne otrzymywane metodami dynamicznej chemii kombinatoryjnej Uniwersytet Warszawski
26.06.2017 mgr Jolanta Konieczkowska Nowe azopoliamidoimidy i azopoliestroimidy: badania wpływu budowy chemicznej na właściwości fizyczne, w tym fotoindukowaną dwójłomność optyczną Instytut Chemii          Uniwersytetu Śląskiego
26.06.2017 mgr inż. Zofia Iskierko Czujniki chemiczne z polimerami wdrukowanymi molekularnie jako warstwami rozpoznającymi wybrane związki chemiczne o kluczowym znaczeniu medycznym Instytut Chemii Fizycznej PAN    w Warszawie
26.06.2017 mgr inż. Katarzyna Gańczyk-Specjalska Właściwości nitrocelulozy w aspekcie technologii stałych paliw rakietowych otrzymywanych metodą zasypową Politechnika Warszawska
23.06.2017 mgr Paweł Wolski Modelowanie molekularne adsorpcji doksorubicyny i wybranych cząsteczek barwników na powierzchni jednościennych nanorurek węglowych Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie
23.06.2017 mgr Łukasz Kończak Mechanizm desorpcji nanocząstek metalicznych z krawędzi nanorurek węglowych i jej optymalizacja przy użyciu modelowania molekularnego Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie
22.06.2017 mgr Wojciech Ostrowski Spektrometria mas niskocząsteczkowych związków fenolowych pochodzenia naturalnego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
21.06.2017 mgr Joanna Wiśniewska Katalizatory platynowo-srebrowe na nośnikach krzemionkowych   i metalokrzemianowych - preparatyka, charakterystyka                i zastosowanie w reakcjach utleniania Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
21.06.2017 mgr Emilia Staniszewska-Ślęzak Spektroskopia absorpcyjna w podczerwieni w diagnostyce cukrzycy i nadciśnienia Uniwersytet Jagielloński
20.06.2017 mgr inż. Kasjan Szemiako Konstrukcja nowych układów do diagnostyki molekularnej zakażeń o etiologii Candida spp. Politechnika Gdańska
20.06.2017 mgr Marek Szczepaniak Badanie powierzchni energii potencjalnej i analiza NBO wybranych monosacharydów C4-C6 Uniwersytet Wrocławski
20.06.2017 mgr Adam Gorczyński Nowe samoorganizujące się sieci metalosupramolekularne Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
20.06.2017 mgr inż. Paulina Bigus Nowe metodyki analityczne w oparciu o technikę dyspresyjnej mikroekstrakcji w układzie ciecz-ciecz Politechnika Gdańska
19.06.2017 mgr inż. Łukasz Wolański Struktury molekularne i właściwości spektralne chromoforów wybranych białek fluorescencyjnych oraz rodopsyny. Obliczenie kwantowo-chemiczne Politechnika Wrocławska
13.06.2017 mgr Mateusz Urbańczyk Zastosowanie regularyzacji rzadkiej w pomiarach dyfuzyjnych NMR Uniwersytet Warszawski
13.06.2017 mgr inż. Michał Leszczyński Kontrolowane transformacje alkilocynkowych kompleksów guanidynowych do nanokrystalicznych form tlenku cynku Instytut Chemii Fizycznej PAN    w Warszawie
09.06.2017 mgr Marcin Tomala Design and synthesis of inhibitors of the MDMX/p53 and USP2a/Ub interactions Uniwersytet Jagielloński
09.06.2017 mgr inż. Bartosz Przybył Stereochemia i właściwości 4+1 koordynacyjnych pochodnych ftalocyjaniny cynku Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu
09.06.2017 mgr inż. Katarzyna Kozak Badanie modyfikacji chemizmu wód powierzchniowych pobranych na obszarze Spitsbergenu przez zanieczyszczenia antropogeniczne przy zróżnicowanym zasilaniu przez wody atmosferyczne Politechnika Gdańska
09.06.2017 mgr Katarzyna Guzik Design, synthesis and application of small-molecule probes that interact with tumorigenic proteins: Mdm2, programmed cell death protein 1 and programmed cell death ligand 1 Uniwersytet Jagielloński
07.06.2017 mgr inż. Marta Pacia Wieloparametrowe obrazowanie zmian chemicznych w tkankach ex vivo w mysich modelach chorób cywilizacyjnych Uniwersytet Jagielloński
06.06.2017 mgr Piotr Gniewek Perturbacyjna teoria rozszczepienia wymiennego elektronowych poziomów energetycznych cząsteczek dwuatomowych Uniwersytet Warszawski
02.06.2017 mgr Joanna Palion-Gazda Kompleksy metali przejściowych z 2,3,5,6-tetrakis(2-pirydylo)piryzyną w aspekcie badań strukturalnych, spektroskopowych oraz magnetycznych Uniwersytet Śląski
02.06.2017 mgr Patryk Niedbała Zastosowanie receptorów typu niedomkniętych kryptandów w badaniach procesów rozpoznania anionów z użyciem technik chemii kombinatoryjnej Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie
02.06.2017 mgr inż. Przemysław Hahn Badania nad otrzymywaniem preparatów enzymatycznych i zastosowaniem ich w reakcjach glikozylacji Politechnika Śląska
01.06.2017 mgr inż. Agata Ptaszek-Budniok Badania nad otrzymywaniem N-podstawionych tionokarbaminianów alkilowych, jako nowych donorów grup osłaniających Politechnika Śląska
01.06.2017 mgr Anna Polasz Temperaturowo zależne efekty dichroizmu liniowego w widmach w podczerwieni kryształów molekularnych, zawierających w sieciach krystalicznych łańcuchy wodorowo związanych molekuł Uniwersytet Śląski
31.05.2017 mgr inż. Aleksandra Hejna Badania nad zastosowaniem gliceryny odpadowej pochodzącej z procesu produkcji biopaliw w technologii poliuretanów Politechnika Gdańska
18.05.2017 mgr Michał Andrzejewski Pressure-induced structural transformations of coordination polymers Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Cymbała
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Cymbała
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 22 czerwca 2017 roku, 12:04