Projekty naukowe | Wydział Chemii

PROJEKTY REALIZOWANE W 2016 r. NA WYDZIALE CHEMII UG (aktualizacja czerwiec 2016)

 

PROJEKTY REALIZOWANE 2016 r.  NA WYDZIALE CHEMII UG (aktualizacja czerwiec 2016)

Numer projektu

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Rodzaj programu

Kwota dofinansowania

Okres realizacji

Karta projektu

2011/03/D/ST5/05284

Badanie mechanizmu degradacji zanieczyszczeń na modyfikowanych płaszczyznach {101} i {001} TiO2

dr Ewelina Aleksandra Grabowska

NCN – SONATA 2

983 300 PLN

09.2012 – 09.2016

TAK

2012/05/E/NZ7/01148

„Komputerowa ocena potencjalnego ryzyka stwarzanego przez ciecze jonowe przed ich użyciem w nowych technologiach (CRAB)”

dr hab. Tomasz Puzyn, prof. UG

NCN - SONATA BIS 1

1 256 026 PLN

02.2013 – 02.2018

TAK

PSPB-070/2010

Projektowanie inhibitorów białka BTLA jako nowych leków przeciwko czerniakow

Strona WWW: http://www.btla.chem.univ.gda.pl/

prof. Sylwia Rodziewicz - Motowidło

WSPÓŁPRACA POLSKO - SZWAJCARSKA

3 020 046 PLN

01.2013 – 12.2015

(PRZEDŁUŻONY)

TAK

2013/08/W/NZ1/00696

Zewnątrzkomórkowa aktywność proteolityczna ludzkiego epitelium - rola w modulacji przekazu sygnału w obrębie nabłonka

dr Adam Jerzy Lesner

NCN – SYMFONIA 1

1 731 480 PLN

12.2013 – 12.2017

TAK

0560/IP3/2013/72

"Hybryda QM-QSPR - Interdyscyplinarna metoda poszukiwania anionów superhalogenowych (IMPAS)"

dr Celina Sikorska

IUVENTUS PLUS

233 140 PLN

06.2013 – 06.2017

TAK

2012/07/D/NZ7/04342

"Ocena narażenia środowiska i zdrowia człowieka na działanie nanocząstek

dr Celina Sikorska

NCN – SONATA 4

468 832 PLN

09.2013 – 09.2017

TAK

2012/07/N/ST5/01877

Pronukleotydy-droga do
uwrażliwienia komórkowego DNA na
promieniowanie
jonizujące.

mgr Magdalena Zdrowowicz

NCN – PRELUDIUM 4

148 717 PLN

08.2013 – 08.2016

TAK

2012/05/N/ST4/00167

Modyfikacja powierzchni tranzystorów FET do celów diagnostyki analityki medycznej”.

mgr Justyna Czupryniak

NCN – PRELUDIUM 3

149 480 PLN

06.2013 – 06.2016

TAK

0177/DIA/2013/42

Synteza peptoidowych analogów teta dyfensyn oraz ich ocena cyto toksyczności wobec linii komórkowych raka piersi.

mgr Paulina Strzelecka

DIAMENTOWY GRANT

200 000 PLN

07.2013 – 07.2016

 

2012/06/A/ST4/00376

Jednolity model bruboziarnisty makromolekuł biologicznych oparty o średniopolowe oddziaływania multipol – multipol

prof. dr hab. Adam Liwo

NCN – MAESTRO 3

1 071 480 PLN

03.2013 – 03.2018

 

2012/07/B/ST5/00753

Struktura a właściwości fizukochemiczne i cytoprotekcyjne heteroligandowych kompleksów metali przejściowych

prof. dr hab. Lech Chmurzyński

NCN – OPUS 4

662 100 PLN

07.2013 – 07.2016

TAK

2013/10/M/ST4/00640

Zintegrowane podejście do przewidywania struktur białek oraz kompleksów białek przy użyciu gruboziarnistego pola siłowego UNRES z wykorzystaniem informacji z baz danych

prof. dr hab. Józef Adam Liwo

NCN – HARMONIA 5

694 678 PLN

04.2014 – 04.2017

 

2013/10/E/ST4/00755

Projektowanie, parametryzacja i wprowadzenie potencjałów oddziaływań łańcuchów bocznych reszt aminokwasowych w wodzie z zastosowaniem wielkoskalowych symulacji białek.

dr hab. Mariusz Makowski

NCN – SONATA BIS 3

585 200 PLN

05.2014 - 05.2018

TAK

2013/11/N/NZ7/01240

Badania bionagromadzenia litu przez pieczarkę dwuzarodnikową (Agaricus bisporus) z podłoża wzmocnionego w sole tego pierwiastka wraz z analizą oddziaływań współzależnych z kationami innych metali.

mgr Sviatlana Pankavec

NCN – PRELUDIUM 6

135 992 PLN

08.2014 – 07.2017

 

2013/11/B/NZ7/01301

Endogenne inhibitory enkefelinaz i ich nowe syntetyczne analogi jako potencjalne leki w terapii chorób układu pokarmowego i bólu trzewnego

dr hab Elżbieta Kamysz

NCN – OPUS 6

538 470 PLN

08.2014 – 07.2017

TAK

Mistrz7./2013

A unified coarse-grained model of biological macromolecules based on mean-field multipole-multipole interactions with extension to multiscale teratment.

prof. dr hab.Józef Adam Liwo

FNP - MISTRZ 7

300 000 PLN

01.2014 – 31.12.2016

 

0138/DIA/2014/43

Specyficzne odziaływania białko-DNA a sensybilizowane uszkodzenia fotochemiczne i radiacyjne w modyfikowanych oligonukleotydach. Modelowanie molekularne oraz badania fizykochemiczne elementów organizacji w komórkach w kontekście skojarzonej foto- i radioterapii nowotworów.

Paweł Wityk

Diamentowy Grant 2014

199 210 PLN

08.2014 – 06.2018

TAK

STRATEGMED1/235077/9/NCBR/2014

Nowe technologie farmakologicznej stymulacji regeneracji

www: regennova.ug.edu.pl

prof. UG, dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło

NCBiR - STRATEGMED 1

16 870 288 PLN

(7 792 716 PLN dla UG)

10.2014 – 09.2017

 

0012/IP3/2015/73

Ocena mobilności, stabilności hydrolitycznej i ekotoksyczności leków przeciwnowotworowych i ich produktów transformacji w środowisku.

dr inż. Anna Białk - Bielińska

MNiSW- Iuventus Plus 2014

147 000 PLN

02.2015 – 02.2017

 

0132/IP2/2015/73

Otrzymywanie i charakterystyka nanokompozytów TiO2/SrTiO3 modyfikowanych metalami szlachetnymi.

dr inż. Ewelina Grabowska

MNiSW - Iuventus Plus 2014

263 160 PLN

02.2015 – 02.2017

TAK

2014/13/N/ST4/04105

Synteza, struktura i właściwości luminogenne nowych fluoroforów wychodzących się od 7-hydroksyflawonu i 3,7-dihydroksyflawonu.

mgr Illia Serdiuk

NCN - Preludium 7

100 000 PLN

01.2015 – 01.2017

 

2014/13/N/ST4/04127

Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w aspekcie oznaczania leków przeciwbakteryjnych w glebach rolniczych.

mgr Paulina Łukaszewicz

NCN - Preludium 7

99 840 PLN

02.2015 – 02.2017

 

2014/13/N/ST5/01299

Projektowanie, chemiczna synteza i badania enzymatyczne inhibitorów matryptazy-2.

mgr Agata Elżbieta Gitlin

NCN - Preludium 7

150 000 PLN

02.2015 – 02.2018

 

2014/14/M/ST5/00715

Diamentowo-grafenowe heterostruktury sensoryczne

prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski

NCN - Harmonia 6

799 500 PLN

04.2015 - 04.2018

 

2014/14/A/ST4/00405

Od modelu molekularnego in silico do odpowiedzi komórkowej in vitro. Modyfikowane nukleozydy jako radio- bądź/i fotosensybilizatory uszkodzeń DNA

http://www.raknaraka.ug.edu.pl/?page_id=2

prof. dr hab. Janusz Rak

NCN - Maestro 6

3 958 291 PLN

04.2015 - 04.2020

TAK

2014/14/E/ST7/00104

Przewodzące struktury fotoniczne do wieloparametrycznej diagnostyki biochemicznej.

dr Paweł Niedziałkowski
(Lider konsorcjum: Politechnika Warszawska)

SONATA BIS 4

595 200 PLN

05.2015 – 05.2019

 

 

Development and implementation of Grouping and Safe-by-Design approaches within regulatory frameworks (Nano REG II)

dr. hab. Tomasza Puzyna, prof. UG

HORYZONT 2020

10 668 355 EUR (200 938 EUR dla UG)

09.2015 – 08.2018

TAK

2014/15/B/ST5/00098

Przestrzennie zorientowane nanostruktury typu TiO2/MxOy otrzymywane metodą elektrochemiczną.

prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska - Medynska

Opus 8

1 089 950 PLN

07.2015 - 07.2018

 

2014/15/B/NZ7/01014

Aktywacja proteasomu jako strategia w powstrzymywaniu rozwoju procesów starzeniowych i neurodegeneracyjnych.

dr hab. Elżbieta Jankowska

Opus 8

1 575 015 PLN

07.2015 - 07.2018

 

2014/15/D/ST5/03941

Zastosowanie inżynierii mostków disulfidowych ludzkiej beta-defensyny 3 w projektowaniu związków o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybicznych.

dr Aleksandra Walewska

Sonata 8

448 170 PLN

07.2015 – 07.2018

 

2014/15/N/ST5/02043

Nowe nanostruktury 3D typu REVO4 do jednoetapowego fotokatalitycznego rozkładu wody pod wpływem promieniowania z zakresu widzialnego.

mgr inż. Paweł Mazierski

Preludium 8

149 800 PLN

08.2015 - 08.2018

TAK

2014/15/N/ST5/03815

Opracowanie i badanie nowej klasy fotokatalizatorów opartych na koloidalnych kropkach kwantowych oraz tantalanach, cyrkoniach i niobianach o strukturze perowskitu.

mgr inż. Beata Anna Bajorowicz

Preludium 8

136 800 PLN

09.2015 - 09.2018

 

2014/15/N/ST8/03753

Mechanizm fotowzbudzenia i właściwości powierzchniowe nowych kompozytów 3D typu: BiyXz_TiO2@SrTiO3.

mgr inż. Martyna Marchelek

Preludium 8

99 800 PLN

09.2015 - 09.2017

TAL

2014/15/B/ST5/05311

Synteza substratów fluorogenicznych, inhibitorów i sond molekularnych specyficznych dla ludzkiej neutrofilnej proteinazy NSP4 i jej ewolucyjnych analogów.

prof. dr hab. Adam Lesner

(Lider konsorcjum: UG)

Opus 8

877 040 PLN

(414 520 PLN  UG)

 

10.2015 - 09.2018

TAK

2014/15/D/ST5/02747

Wpływ struktury cieczy jonowych na oddziaływania z cząstkami TiO2 w procesie hydrotermalnej syntezy.

dr inż. Ewelina Grabowska

(Lider konsorcjum: Politechnika Gdańska)

Sonata 8

794 650 PLN

(259 500 PLN UG)

10.2015 - 10.2018

TAK

2015/17/D/ST4/00774

PASSIL - innowacyjna technika dozymetrii pasywnej wykorzystująca ciecze jonowe.

dr Magda Caban

Sonata 9

325 600 PLN

01.2016 - 01.2018

 

2015/17/D/ST4/00509

Mechanizmy naprawdze DNA: od gruboziarnistego do pełnoatomowego opisu.

dr Adam Kazimierz Sieradzan

Sonata 9

314 200 PLN

01.2016 – 01.2018

 

2015/17/N/ST4/03937

Algorytmy globalnego dokowania białek oparte na gruboziarnistym modelu UNRES.

mgr Paweł Krupa

Preludium 9

77 000 PLN

01.2016 – 01.2018

 

2015/17/N/ST4/03935

Gruboziarnisty model oddziaływań nanocząstek z białkami do symulacji transportu substancji leczniczych do miejsc docelowych.

mgr Magdalena Anna Mozolewska

Preludium 9

77 000 PLN

01.2016 – 01.2018

 

2015/17/D/ST5/01331

Nanokompozyty RE-TiO2: projektowanie, synteza i charakterystyka.

dr inż. Joanna Nadolna

Sonata 9

545 200 PLN

02.2016 – 02.2019

 

2015/17/N/NZ7/04108

Sorpcja nowopojawiających się zanieczyszczeń środowiska na powierzchni mikroplastików.

mgr Alan Radomir Puckowski

Preludium 9

49 680 PLN

03.2016 – 03.2017

 

2015/17/B/NZ8/02481

Farmaceutyki i produkty ich transformacji w środowisku: analityka, ekotoksykologia i ocena ryzyka.

prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Opus 9

1 169 000 PLN

01.2016 – 01.2019

 

 

Hazard identification of carbon nanotubes in the environment (NanoHAZARD)

www: http://chemia.ug.edu.pl/nauka/projekty_naukowe/nonhazcity

prof. dr hab. Piotr Stepnowski

INTERREG II

3,546,797.08 EUR (UG - 369,045.00 EUR)

03.2016 – 02.2019

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Magda Kozak
Treść wprowadzona przez: Magda Kozak
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 17 sierpnia 2016 roku, 13:52